مقاله ارزيابي کمي و کيفي ترميم در زخم هاي پوستي تمام ضخامت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مجله پزشكي كوثر از صفحه ۲۷ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: ارزيابي کمي و کيفي ترميم در زخم هاي پوستي تمام ضخامت
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ترميم بافت
مقاله زخم تمام ضخامت
مقاله پوست
مقاله موش صحرايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: واردي معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: دهقاني غلامعباس
جناب آقای / سرکار خانم: تابعي سيدضياالدين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: در فرآيند بهبود زخم، سرعت بسته شدن زخم شاخص کميت و سرعت تکامل آن شاخص کيفيت است. سرعت بسته شدن زخم اغلب با اندازه گيري سطح زخم و تکامل آن با معاينات فيزيکي ارزيابي مي شود. هدف از اين مطالعه ارايه روشي نيمه کمي با دقت و حساسيت لازم براي بررسي کميت و کيفيت فرآيند ترميم زخم هاي پوستي تمام ضخامت در مطالعات حيواني بود.
مواد و روش ها: در اين مطالعه تجربي از تعداد ۲۰ موش سفيد صحرايي نر بالغ استفاده شد. زخم هاي تمام ضخامت در پشت موش ها ايجاد و ۱۲ روز بعد بررسي شدند. در مطالعه ماکروسکوپي براي تعيين درصد زخم هاي باز و بسته، از زخم ها تصويربرداري و سطح آنها با نرم افزار ScnImage محاسبه شد. شاخص هاي کيفيت ترميم با کنترل قرمزي و تورم ارزيابي شدند. در مطالعه ميکروسکوپي زخم ها برداشت و بعد از تثبيت و پردازش به روش هماتوکسيلين و ائوزين رنگ آميزي شدند. باز و بسته بودن زخم ها با بررسي ميکروسکوپي برش ها تعيين شد و شاخص هاي کيفيت ترميم شامل التهاب، تراکم سلولي و گستردگي رگ هاي خوني در برش ها ارزيابي شدند.
يافته ها: در بررسي ماکروسکوپي ۲۱٫۷% زخم ها بسته و ۷۸٫۳% باز بودند. با مطالعه ميکروسکوپي ۴۰% زخم ها بسته و ۶۰ % آنها باز بودند. وجود لخته خشک در سطح زخم ها علت اين اختلافِ معني دار (p<0.05) بود. با روش ميکروسکوپي شاخص هاي کيفيت ترميم در حاشيه و مرکز بافت ترميمي متفاوت بود. اين پارامترها با روش ماکروسکوپي قابل ارزيابي نبودند.
نتيجه گيري: ارزيابي ترميم با روش هاي ماکروسکوپي خطاهاي قابل ملاحظه اي دارد. بنابراين در مطالعات پايه و بررسي اثر داروها بايد روش هاي ميکروسکوپي به کار گرفته شوند.