مقاله ارزيابي کمي و کيفي عرصه هاي جنگل کاري و جنگل طبيعي منطقه دارابکلا در شرق مازندران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در تحقيقات جنگل و صنوبر ايران از صفحه ۳۳۷ تا ۳۵۱ منتشر شده است.
نام: ارزيابي کمي و کيفي عرصه هاي جنگل کاري و جنگل طبيعي منطقه دارابکلا در شرق مازندران
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جنگل کاري
مقاله جنگل طبيعي
مقاله پهن برگ
مقاله سوزني برگ
مقاله ويژگي هاي کمي و کيفي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدنژادكياسري شيرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: ثاقب طالبي خسرو
جناب آقای / سرکار خانم: رحماني رامين
جناب آقای / سرکار خانم: عادلي پيش بيجاري ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري گرزين بهنوش
جناب آقای / سرکار خانم: جعفرزاده ذغالچي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فعاليت هاي جنگل کاري يکي از روشهاي احيا و بازسازي اراضي مخروبه در سطح جنگلهاي شمال کشور است و از همين رو ارزيابي هر يک از گونه هاي کاشته شده و مقايسه آن با جنگلهاي تخريب يافته مجاور اهميت دارد. اين تحقيق به بررسي کمي و کيفي جنگل کاريهاي ۲۰ ساله توسکاي ييلاقي، افرا (پلت)، بلندمازو، زربين و جنگل طبيعي مجاور آنها در سطح منطقه دارابکلا مي پردازد. انجام بررسي با آمار برداري صددرصد ۵۶۹۲ اصله درخت در يک هکتار از عرصه هاي يادشده انجام گرديد و قطر برابرسينه، ارتفاع و طبقات کيفي (خوب، مناسب، ضعيف و نامناسب) به عنوان متغيرهاي مورد بررسي اندازه گيري گرديدند. همچنين با حفر يک پروفيل در سطح هر يک از عرصه ها، ويژگي هاي فيزيکي و شيميايي خاک مورد مطالعه قرار گرفت. خصوصيات اقليمي آن نيز بر اساس آمار آب و هوايي موجود مشخص شد. نتايج اين تحقيق اختلاف معني داري را بين صفات کمي و کيفي تيمارهاي مورد بررسي در سطح يک درصد نشان داده است، به طوري که جنگل طبيعي و جنگل کاري توسکا ييلاقي از لحاظ متغيرهاي کمي بهترين وضعيت را دارا بوده و پس از آن جنگل کاريهاي پلت و بلندمازو به ترتيب نتايج قابل قبولي را ارايه کرده اند. از نظر ويژگي هاي کيفي، توده هاي توسکا و پلت از شرايط مناسبي برخوردار بودند، در حالي که عرصه جنگل کاري زربين ضعيف ترين نتايج کمي و کيفي را نشان داد.