مقاله ارزيابي کمي و کيفي مقاله هاي فصلنامه پژوهش هاي جغرافيايي طي دوره ۱۰ ساله (۸۷ـ۱۳۷۸) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پژوهشهاي جغرافياي طبيعي (پژوهش هاي جغرافيايي) از صفحه ۸۳ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: ارزيابي کمي و کيفي مقاله هاي فصلنامه پژوهش هاي جغرافيايي طي دوره ۱۰ ساله (۸۷ـ۱۳۷۸)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحليل کمي و کيفي
مقاله سهم موضوعي مقالات
مقاله مشارکت نهادها
مقاله رتبه هاي مولفين
مقاله پژوهش هاي جغرافيايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موحد علي
جناب آقای / سرکار خانم: ايزدي پگاه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله به بررسي روند شمارگان منتشر شده فصلنامه پژوهشهاي جغرافيايي در ۱۰ سال گذشته از شماره ۳۶ (مهر ماه ۱۳۷۸) تا شماره ۶۶ (زمستان ۱۳۸۷) در قالب ۸ پارامتر:”سهم موضوعي مقالات “، “مشارکت گروههاي علمي ـ تخصصي”، “منابع و مآخذ”، تفکيک مقالات برحسب منبع استخراجي”و “روش و تکنيک هاي مورد استفاده” پرداخته است. در اين پژوهش ۳۲۰ مقاله در ۳۰ شماره منتشره مورد بررسي قرار گرفته است. روش تحقيق مورد استفاده در اين پژوهش روش تحليل محتواي کمي مي باشد. اين تحقيق به منظور توصيف عيني و کيفي محتواي مفاهيم به صورت نظامدار انجام مي شود. نتايج به دست آمده نشان دهنده پيشرفت کمي و کيفي در ۸ پارامتر مورد بررسي است. مقالات در ۱۵ رشته علوم جغرافيايي بررسي که موضوعات جغرافياي طبيعي بيشترين سهم را از علوم جغرافيا داراست؛ به طوري که اقليم شناسي با ۵/۱۷ درصد بيشترين موضوع مورد استفاده در اين مقالات بوده است. بررسي مولفين مقاله نشان مي دهد، مولفين با رتبه علمي استاديار بيشترين تعداد از نويسندگان را به خود اختصاص داده اند. مقالات از ۱۹ گروه علمي ـ تخصصي ارسال و در مجله مشارکت داشته اند. همچنين تنها ۶/۶ درصد از مقالات مورد بررسي حاصل استخراج از کارهاي علمي ـ پژوهشي قبل بوده است و در اغلب مقالات روش تحقيق در مقاله به روشني ذکر نشده است و بيشترين روش تحقيق استفاده شده در مقالات روش تحليلي ـ توصيفي بوده است.