مقاله ارزيابي کمي پرونده هاي پزشکي بيماران بستري شده در بيمارستان دکتر غرضي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مديريت اطلاعات سلامت از صفحه ۵۰ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: ارزيابي کمي پرونده هاي پزشکي بيماران بستري شده در بيمارستان دکتر غرضي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزيابي اطلاعات
مقاله بيماران بستري
مقاله مدارک پزشکي
مقاله بيمارستان ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي شيرين
جناب آقای / سرکار خانم: توكلي ناهيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: امکان بررسي کميت پرونده هاي پزشکي يکي از عوامل تاثيرگذار در سياست هاي بيمارستاني، ارزيابي عملکرد کادر درمان و بهبود فعاليت هاي اجرايي مي باشد و به عنوان اولين وسيله جهت ارزيابي کيفيت مراقبت ارايه شده توسط موسسات مراقبتي به حساب مي آيد و با وجود اهميت ارزيابي و صرف هزينه و وقت زياد، به آن کمتر توجه مي شود. در اين مقاله به نتايج حاصل از ارزيابي کمي پرونده هاي مدارک پزشکي در بيمارستان دکتر غرضي اصفهان پرداخته شده است.
روش بررسي: اين مطالعه توصيفي، کاربردي و مقطعي و جامعه مورد مطالعه کليه پرونده هاي پزشکي بيماران بيمارستان دکتر غرضي اصفهان از اول فروردين تا پايان اسفند ماه سال ۱۳۸۷ بود. نمونه گيري به روش سرشماري انجام شد و تعداد ۲۶۲۸۴ پرونده مورد بررسي قرار گرفت. ابزار جمع آوري داده ها چک ليستي بود که از کتاب مدارک پزشکي ۳ و ۴ استخراج گرديد و با مراجعه به بخش مدارک پزشکي بيمارستان داده ها از پرونده هاي بيمارستان استخراج و وارد چک ليست شد و در نهايت با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تحليل قرار گرفت.
يافته ها: بيشترين درصد قراواني، نقص مربوط به پرونده بيماران مراجعه کننده به متخصصين گوش و حلق و بيني (۳۸ درصد) بوده است و گروه متخصصين جراحي فک و صورت هيچ گونه نقص اطلاعاتي در پرونده بيمارانشان نداشته اند.
نتيجه گيري: نتايج حاصل از بررسي کمي پرونده ها بر اساس محورهاي مورد نظر مستند سازي نشان داد بيشترين نقص مربوط به ثبت تاريخ و ساعت توسط مستند سازان بوده است (۹۱ درصد) و کمترين نقص در ارتباط با ثبت داده ها است (۱٫۱ درصد). همچنين درصد ناچيزي از پرونده ها (۱٫۲ درصد) در بخش مدارک پزشکي ارزيابي نشدند. بيمارستان دکتر غرضي با به کار بردن ابزارهاي مديريتي سعي درکنترل مستندسازي پرونده ها و در نهايت ارزيابي مدارک پزشکي نموده است.