مقاله ارزيابي کنترل بيولوژيکي دو جدايه از اکتينوميستهاي ضد قارچي ايراني بر عليه Phytophthora parasitica و P. citrophthora در شرايط آزمايشگاه و گلخانه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در حفاظت گياهان (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۴۳۷ تا ۴۴۴ منتشر شده است.
نام: ارزيابي کنترل بيولوژيکي دو جدايه از اکتينوميستهاي ضد قارچي ايراني بر عليه Phytophthora parasitica و P. citrophthora در شرايط آزمايشگاه و گلخانه
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گموز مرکبات
مقاله Phytophthora parasitica ،P.citrophthor
مقاله اکتينوميست
مقاله کنترل بيولوژيکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سالاري محمد
جناب آقای / سرکار خانم: شهيدي بنجار غلامحسين
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي بتول
جناب آقای / سرکار خانم: پنجه كه ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: امينايي محمدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: شاكري طوبي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فعاليت ٢٠٠ ايزوله اکتينوميست بر عليهPhytophthora parasitica  و P. citrophthora مورد ارزيابي قرار گرفت. در ميان همه جدايه هاي اکتينوميست دو جدايه ۱۹ و ٢۹ فعاليت بالاي بيوکنترلي در روش هاي ديسک – آگار ونشت دو طرفه در آگار از خود نشان دادند. نتايج نشان داد که ماده موثر موجود در عصاره خام دو جدايه ۱۹ و ٢۹در آب و متانول محلول ولي درکلروفرم نامحلول است. بررسي هاي گلخانه اي در قالب طرح آماري کاملا تصادفي و آزمون چند دامنه اي دانکن نشان داد که اثر چهار تيمار پاتوژن، آنتاگونيست، پاتوژن به همراه آنتاگونيست و شاهد روي صفات ارتفاع بوته، وزن خشک ريشه، طول و عرض برگ در سطح ۰٫۰۵ اختلاف معني داري دارند و در گروه هاي جداگانه اي قرار گرفتند. جدايه ۱۹ برروي ارتفاع، وزن خشک و عرض برگ وجدايه ٢۹ برروي طول برگ به طور معني داري بيشترين تاثير را داشته اند. نتايج تحقيق نشان مي دهد که کاربرد اين دو جدايه به صورت توليد بيوقارچکشهاي طبيعي مخلوط با خاک درگلخانه باعث کاهش و يا ممانعت از اثرات مخرب بيمارگر مي شود. فعاليت بيوکنترل جدايه ها عليه بيمارگرهاي موردبررسي در گلخانه مويد فعاليت آنتاگونيستي دو جدايه در آزمايشگاه نيز مي باشد.