مقاله ارزيابي کيفيت آموزش: رويکردي مشارکت محور براي مقابله با چالشهاي فراروي نظام مديريت آموزش عالي غير دولتي در هزاره سوم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پژوهشنامه تربيتي از صفحه ۱ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: ارزيابي کيفيت آموزش: رويکردي مشارکت محور براي مقابله با چالشهاي فراروي نظام مديريت آموزش عالي غير دولتي در هزاره سوم
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزيابي دروني
مقاله کيفيت
مقاله مديريت آموزش عالي غير دولتي
مقاله گروه رياضي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پازارگادي مهرنوش
جناب آقای / سرکار خانم: ستاري صدرالدين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين پژوهش اجراي ارزيابي دروني کيفيت به عنوان رويکردي مطمئن براي نظام مديريت آموزش عالي غير دولتي در گروه آموزش رياضي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل به منظور آشکار کردن جنبه هاي مختلف کيفيت نظام گروه آموزشي مورد مطالعه و تلاش براي بهبود و ارتقاي کيفيت آموزشي و پژوهشي آن بود. روش تحقيق مورد استفاده از لحاظ هدف تحقيق کاربردي و از لحاظ نحوه گرد آوري داده ها توصيفي-پيمايشي است. جامعه آماري مورد مطالعه شامل پنج زير جامعه: مدير گروه، هيات علمي، دانشجويان، فارغ التحصيلان و مسوولان کتابخانه؛ و ابزارهاي تحقيق شامل پرسشنامه، مصاحبه و چک ليست بوده که سوالات آنها با توجه به رسالت و اهداف گروه، عوامل، ملاکها و نشانگرهاي مناسب براي ارزيابي کيفيت گروه مورد مطالعه تدوين شده است. روايي ابزارهاي مورد استفاده با استفاده از روايي محتوا و پايايي ابزارها با ضريب آلفاي کرونباخ بدست آمده است يافته هاي اين پژوهش در يک جمع بندي کلي حاکي از آن است که کيفيت گروه آموزش رياضي با شاخص ۲٫۱۴ در مقياس ليکرت در سطح نسبتا مطلوب مي باشد.