مقاله ارزيابي کيفيت تغذيه‌ اي و آلودگي ميکروبي محلول هاي تغذيه روده ‌اي در بيماران بستري در بخش ICU جراحي اعصاب بيمارستان پورسينا رشت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دي ۱۳۸۹ در پژوهنده از صفحه ۲۱۳ تا ۲۱۹ منتشر شده است.
نام: ارزيابي کيفيت تغذيه‌ اي و آلودگي ميکروبي محلول هاي تغذيه روده ‌اي در بيماران بستري در بخش ICU جراحي اعصاب بيمارستان پورسينا رشت
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله محلول هاي تغذيه روده‌ اي
مقاله کيفيت تغذيه ‌اي
مقاله آلودگي ميکروبي
مقاله تعداد کلوني ميکروبي
مقاله بيماران ترومايي
مقاله ICU

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دهنادي مقدم انوش
جناب آقای / سرکار خانم: يوسف زاده چابک شاهرخ
جناب آقای / سرکار خانم: رمضاني فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: كاظم نژادليلي احسان
جناب آقای / سرکار خانم: رحيمي ويدا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: سوء تغذيه از عوامل خطر مستقل در عفونت، ميزان ماندگاري در بيمارستان، مرگ و مير و هزينه‌ هاي بيمارستاني است. هدف اين مطالعه بررسي محلول هاي تغذيه روده‌ اي در بيماران ترومايي از نظر کيفيت تغذيه ‌اي و آلودگي ميکروبي آنهاست.
مواد و روش ها: محلول هاي تغذيه روده ‌اي تهيه شده در بيمارستان، در طي روزهاي مختلف به مدت ۳ ماه جمع‌ آوري شدند. محتواي درشت مغذي نمونه‌ ها بر اساس گزارش آزمايشگاه مشخص شد و سپس با مقادير پيش ‌بيني شده بر اساس جدول ترکيبات مواد غذايي مقايسه گرديد. همچنين شمارش ميکروبي محلول ها انجام شد. براي مقايسه داده ‌هاي حاصل از آناليز شيميايي با مقادير پيش ‌بيني شده از آزمونone sample t test  استفاده شد.
يافته ‌ها: محتواي انرژي و پروتئين ۲۷ محلول تغذيه روده‌ اي در طي روزهاي مختلف بسيار متغير و به ترتيب در محدوده
۲۶٫۰۴ تا ۸۷٫۲۵ کيلوکالري و ۱٫۳۳ تا ۸٫۴۴ گرم در ۱۰۰ سي‌ سي قرار داشت و ميانگين هر يک به ترتيب ۵۹٫۲۳±۲٫۵ و ۴٫۴۶±۰٫۳ بود. اين مقادير گزارش شده آزمايشگاهي نسبت به مقادير پيش‌ بيني شده بر اساس جدول ترکيبات مواد غذايي به صورت آماري تفاوت معني ‌داري داشتند. شمارش هوازي (aerobic plate count) و کلي ‌فرم تا ۴ ساعت پس از تهيه ۲۲ نمونه محلول به ترتيب معادل ۲×۱۰۶±۲٫۹×۱۰۵ CFU/g و 8.9×۱۰۵±۶٫۸×۱۰۵ گزارش شد که بسيار بالاتر از حد مجاز مطابق با استانداردFDA  بود.
نتيجه ‌گيري: اين مطالعه نشان داد که انرژي واقعي محلول ها کمتر از مقادير پيش ‌بيني شده مي‌ باشد و به دنبال آن انرژي دريافتي بيماران نيز تحت تاثير قرار مي ‌گيرد؛ همچنين اين محلول ها داراي آلودگي ميکروبي بالاتر از مقدار مجاز مي ‌باشند
.