مقاله ارزيابي کيفيت خدمات جهانگردي در واحدهاي اقامتي و هتل هاي شهر شيراز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در جغرافيا و مطالعات محيطي از صفحه ۳۵ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: ارزيابي کيفيت خدمات جهانگردي در واحدهاي اقامتي و هتل هاي شهر شيراز
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کيفيت خدمات
مقاله مدل سروايمپرف
مقاله گردشگر
مقاله واحد اقامتي
مقاله شهر شيراز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مستوفي الممالكي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: فرماني سكينه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
همانطور که مي دانيم جهانگردي گسترده ترين صنعت خدماتي است و به طور مسلم در آينده با سرعتي بيش از گذشته و امروز گسترش خواهد يافت. ترديدي نيست که همه کشورهاي جهان در رقابتي تنگاتنگ در پي بهره گيري از مزاياي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و …، به ويژه دريافت سهم بيشترين از درآمد و بالابردن سطح اشتغال ناشي از بهينه سازي اين صنعت خدماتي در کشورهاي متبوع خود هستند. اما اين باور نيز وجود دارد که موفقيت هاي جهانگردي را نمي توان تنها به اتکاي اعداد و ارقام سنجيد، بلکه بايد آن را با توجه به بهبود کيفيت زندگي و حفظ فيزيکي محيط ارزيابي کرد. بي ترديد مسایل مربوط به کيفيت، که آينده جهانگردي در گرو آن است، در کانون و قلب پايداري قرار دارد. بهبود کيفيت مي بايست در همه عرصه ها و ارکان و اجزاي تشکيل دهنده جهانگردي ايجاد شود. بنابراين ابتدا بايد شرايط و وضعيت موجود بررسي شود، تا معيارهاي لازم، جهت تجزيه و تحليل نقاط ضعف و قوت، تهديدها و فرصت ها فراهم گردد. بدين منظور پژوهش حاضر به بررسي کيفيت واحدهاي اقامتي شهر شيراز با استفاده از مدل سروايمپرف پرداخته است. روش تحقيق توصيفي – تحليل و روش جمع آوري داده ها، کتابخانه اي – ميداني مي باشد حجم نمونه آماري ۲۹۳ نفر از گردشگران داخلي بودند که با استفاده از روش آماري و مدل کولران به دست آمد و اطلاعات با استفاده از مدل سروايمپرف در هفت بعد امنيت، اغذيه و نوشابه، سيستم اداري و پذيرش، اتاق ها و فضاي داخلي هتل، محل هتل و فضاي پيراموني، تفريحي و رفاهي جمع آوري گرديد. با توجه به اهداف پژوهش جهت تجزيه و تحليل داده ها از آمار توصيفي و آمار استنباطي استفاده گرديد. نتايج نشان مي دهد که در مورد هيچ کدام از ابعاد هفت گانه کيفيت خدمات، خدمات ارایه شده در هتل هاي شيراز، نتوانسته است به سطح انتظارات گردشگران پاسخ دهد يا از آن فراتر رود و همواره کيفيت درک شده از خدمت از کيفيت مورد انتظار کمتر بوده است.