مقاله ارزيابي کيفيت ميکروبي کره هاي عرضه شده در تهران در سال ۱۳۸۶ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در مجله ميكروب شناسي پزشكي ايران از صفحه ۳۶ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: ارزيابي کيفيت ميکروبي کره هاي عرضه شده در تهران در سال ۱۳۸۶
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کره
مقاله تهران
مقاله آلودگي
مقاله ميکروارگانيسم ها
مقاله استاندارد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تفنگ سازان فرشته
جناب آقای / سرکار خانم: خميري مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: كريم گيتي
جناب آقای / سرکار خانم: حسني سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: سيف هاشمي سعيده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
روش بررسي: طي ۵ ماه، ۴۸ نمونه قالب کره بسته بندي شده به طور تصادفي از مناطق مختلف شمال، مرکز و جنوب شهر تهران جمع آوري شد. نمونه ها از نظر وجود و ميزان کلي فرم ها، (S.aureus) Staphylococus aureus، سرماگراها و کپک مطابق طبق آزمون هاي موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مورد آزمايش قرار گرفت.
يافته ها: از ۴۸ نمونه جمع آوري شده ۳۱ نمونه (%۶۴٫۵۸) از نظر تعداد کلي فرم ها خارج از محدوده تعريف شده استاندارد بود. تعداد نمونه هاي آلوده در مناطق شمال، مرکز و جنوب تهران به ترتيب ۹ (%۲۹)، ۱۱ (%۳۵٫۵) و ۱۱ (%۳۵٫۵) بود. نتايج انجام آزمون هاي تاييدي و شناخت کلي فرم مدفوعي نشان داد که ۸ نمونه (%۱۶٫۶۶) به E.coli،۵  نمونه (%۱۶٫۱۲) به Citrobacter و ۱۸ نمونه (%۵۸٫۶) بهEnterobacter  آلوده بود. Staphylococus aureus در هيچ کدام از نمونه ها جدا نشد. تعداد سرماگراهاي شمارش شده در هيچ کدام از نمونه ها خارج از دامنه تعريف شده استاندارد نبود. آلودگي به کپک در ۳ نمونه (%۶٫۲۵) به ترتيب ۱ نمونه در مرکز و ۲ نمونه در جنوب بازار تهران يافت شد.
نتيجه گيري: درصد قابل توجهي از نمونه ها واجد باکتري هاي کلي فرمي هستند که قطعا غيرقابل مصرف مي باشند.