مقاله ارزيابي گرايش و انگيزه هاي بيماران زن در جراحيهاي زيبايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۸۸ در پژوهنده از صفحه ۳۱۸ تا ۳۲۳ منتشر شده است.
نام: ارزيابي گرايش و انگيزه هاي بيماران زن در جراحيهاي زيبايي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جراحي زيبايي
مقاله جراحي پلاستيک
مقاله گرايش
مقاله انگيزه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي زاده سيدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: نيازي فيض اله
جناب آقای / سرکار خانم: كلانترهرمزي عبدالجليل
جناب آقای / سرکار خانم: فدايي ناييني عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نصري لاري مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: با توجه به اين كه امروزه جراحي هاي زيبايي يكي از شايعترين اعمال جراحي در سطح جهان مي باشند و ايران از نظر نسبت تعداد عمل زيبايي به جمعيت، در رتبه هاي اول قرار دارد، اين تحقيق به منظور بررسي انگيزه هاي داوطلبين جراحي زيبايي و شناخت منابع كسب اطلاعات آنها، در مركز آموزشي درماني پانزده خرداد طي سالهاي ۸۵-۱۳۸۴ انجام گرفت.
مواد و روش ها: تحقيق به روش مقطعي انجام گرفت. كليه بيماراني كه براي انجام اعمال جراحي زيبايي در اين مقطع زماني به بيمارستان ۱۵ خرداد مراجعه كرده بودند، بررسي شدند و اطلاعات موردنياز در فرمهاي اطلاعاتي مخصوص ثبت گرديد. يافته ها و اطلاعات موجود مورد قضاوت آماري قرار گرفت و نتايج به وسيله آماره هاي توصيفي و تحليلي ارايه شدند.
يافته ها: در اين پژوهش ۷۵ بيمار بررسي شدند. سن آنها ۱۳±۳۳ سال (حداقل ۱۷ و حداكثر ۶۳) بود. راينوپلاستي (%۵۲) و ابدومينوپلاستي (۸%) بيشترين و كمترين اعمال جراحي انجام شده بودند. اصلي ترين منبع ايجاد انگيزه، دوستان، خويشاوندان و همكلاسيها بودند (۴۰%) و كم اهميت ترين منبع، مجلات و ژورنالها بودند (۴%). ۷/۱۰% از بيماران عضو هدف خود را خوب و بدون مشكل مي دانستند، اما هدف آنها از جراحي بهتر شدن ظاهر يا عملكرد آن بود. منابع ايجاد انگيزه با نوع عمل جراحي و سطح تحصيلات وابستگي نداشت اما با شغل بيماران، وضعيت تاهل و نظر بيمار در مورد عضو هدف وابسته بود.
نتيجه گيري: كساني كه اطلاعات خود را در مورد جراحي زيبايي از طريق وسايل ارتباط جمعي كسب مي كنند، ديد بهتري نسبت به اين رشته داشته و اعمال فوق نزد آنان مقبوليت بيشتري دارد. همچنين محركهاي ايجاد انگيزه براي اعمال جراحي زيبايي در اين مطالعه با جوامع ديگر متفاوت بود.