مقاله ارزيابي HBME-1 در افتراق سلول هاي مزوتليال واکنشي و آدنوکارسينوم متاستاتيک در افوزيون هاي سروزي بدن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ارديبهشت ۱۳۸۹ در مجله دانشکده پزشکي اصفهان از صفحه ۱۰۷ تا ۱۱۴ منتشر شده است.
نام: ارزيابي HBME-1 در افتراق سلول هاي مزوتليال واکنشي و آدنوکارسينوم متاستاتيک در افوزيون هاي سروزي بدن
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله افوزيون سروز
مقاله آدنوکارسينوم
مقاله مزوتليال واکنشي
مقاله ايمونوسيتوشيمي
مقاله آنتي ژن HBME-1

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحماني عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: دهقاني زاهداني محسن
جناب آقای / سرکار خانم: افشارمقدم نوشين
جناب آقای / سرکار خانم: حيدريان حميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: در اين پژوهش، ارزش تشخيصي HBME-1 در افتراق سلول هاي مزوتليال واکنشي و آدنوکارسينوم متاستاتيک در مايعات سروزي بدن بررسي شد.
روش ها: در اين مطالعه، ۵۲ نمونه سل بلاک تهيه شده از افوزيون سروزي، از بايگاني بخش پاتولوژي بيمارستان الزهرا (س) اصفهان انتخاب شد و به دو گروه طبقه بندي شدند؛ گروه اول شامل ۲۶ افوزيون حاوي سلول هاي مزوتليال راکتيو بدون شواهد مشکوک به بدخيمي از لحاظ مورفولوژي و يافته هاي باليني و تصوير نگاري و گروه دوم شامل ۲۶ افوزيون حاوي سلول هاي کارسينومي که داراي تاييد تشخيصي با بيوپسي داشتند، بود. رنگ آميزي ايمونوسيتوشيمي بر روي نمونه ها با روش انويژن براي آنتي ژن HBME-1 و تحليل آماري با استفاده از نرم افزارSPSS  انجام شد.
يافته ها: اختلاف آماري معني داري از لحاظ واکنش پذيري براي مارکر
HBME-1 در دو گروه آدنوکارسينوم متاستاتيک و مزوتليال واکنشي ديده شد. طرح غالب رنگ پذيري براي سلول هاي مزوتليال واکنشي، طرح غشايي و براي آدنوکارسينوم، طرح سيتوپلاسمي بود (P=0.001). از نظر فراواني نسبي شدت رنگ پذيري براي سلول هاي آدنوکارسينومي، رنگ پذيري منفي ۷ مورد (۹/۲۶ درصد)، + برابر ۴ مورد (۳۸/۱۵ درصد)، ++ به ميزان ۱۱ مورد (۳۰/۴۲ درصد) و +++ به تعداد ۴ مورد (۳۸/۱۵ درصد) مشاهده شد. براي سلول هاي مزوتليال واکنشي، واکنش منفي و + مشاهده نشد، واکنش ++ به تعداد ۳ مورد (۵/۱۱ درصد) و +++ به ميزان ۲۳ مورد (۵/۸۸ درصد) وجود داشت (P=0.001).
نتيجه گيري: طرح و شدت رنگ پذيري براي HBME-1 پانل جهت افتراق سلول هاي آدنوکارسينوم از مزوتليال واکنشي مفيد مي باشد. با توجه به قرابت ايمونوراکتيويتي مارکر HBME–۱ در آدنوکارسينوم هاي متاستاتيک تخمدان با سلول هاي مزوتليال واکنشي، کاربرد اين مارکر به تنهايي در مايعات پريتوان حاوي سلول هاي کارسينوم متاستاتيک تخمدان داراي محدوديت مي باشد.