مقاله ارزيايي اثرات پخش سيلاب بر خصوصيات خاک و ويژگي هاي رويشي گونه هاي کنار، کهور و کرت در ايستگاه پخش سيلاب تنگستان، استان بوشهر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در علوم و فناوري چوب و جنگل (علوم كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۵۹ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: ارزيايي اثرات پخش سيلاب بر خصوصيات خاک و ويژگي هاي رويشي گونه هاي کنار، کهور و کرت در ايستگاه پخش سيلاب تنگستان، استان بوشهر
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خصوصيات خاک
مقاله ويژگي هاي رويشي
مقاله کنار
مقاله کهور
مقاله کرت
مقاله پخش سيلاب
مقاله تنگستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري حشمت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ارتباط و اثرات متقابل بين خاک و ويژگي هاي رويشي يک منطقه اقليمي به قدري به هم وابسته است که نمي توان يکي را بدون ديگري مطالعه نمود. اين پژوهش با هدف ارزيابي اثرات پخش سيلاب بر خصوصيات خاک و ويژگي هاي رويشي گونه هاي درختي: کنار ايراني (Ziziphus spina Christi)، کهور پاکستاني (Prosopis juliflora) و کرت (Acacia arabica Wild var. nilotica)، در جنگل هاي دست کاشت آميخته به اجرا درآمد. سه قطعه معرف وضعيت منطقه (۳۰۰ هکتار از شبکه هاي پخش سيلاب) با ورودي خشکه رود مستقل در ايستگاه تحقيقاتي پخش سيلاب تنگستان واقع در استان بوشهر انتخاب گرديد. به منظور مطالعه اثرات پخش سيلاب در سطوح ارتفاعي، هر قطعه به دو سطح ارتفاعي بالادست و پايين دست تقسيم گرديد. سپس در هر قطعه ۶ پروفيل (جمعا ۱۸ پروفيل) احداث و برخي از خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك اندازه گيري شد. جهت بررسي تغييرات توده درختي، سطح مقطع در هکتار و درصد تاج پوشش محاسبه گرديد. شبکه آماربرداري به روش خوشه اي با پلات هاي ۱۶۰۰ مترمربعي (۴۰×۴۰) بود و ۴ پلات در اطراف هر پروفيل بررسي شد. اطلاعات حاصل از برداشت هاي صحرايي و آزمايشگاهي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. مقايسه خصوصيات خاک نشان داد که: درصد شن، درصد رس، درصد سيلت، اسيديته، هدايت الکتريکي، ازت، فسفر و پتاسيم در بين قطعات اختلاف معني داري دارند و قطعه ۱ بهترين نتايج را داشته و وضعيت بهتري نسبت به ديگر قطعات دارد. نتايج نشان داد که پخش سيلاب اثرات متفاوتي در صفات مورد ارزيابي هر سه گونه داشته است. مقايسه سطوح پخش سيلاب حاکي از اين بود که درصد تاج پوشش در سطوح ارتفاعي پايين دست وضعيت بهتري نسبت به بالادست دارد. متوسط سطح مقطع در هکتار گونه ها در قطعه ۱ بيش از ساير قطعات به دست آمد.