سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امیر صمدی – کرج پردیش کشاورزی و منآبع طبیعی دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی آب و خاک
آبراهیم امیری تکلدانی – کرج پردیش کشاورزی و منآبع طبیعی دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی آب و خاک
حسن رحیمی – کرج پردیس کشاورزی و منآبع طبیعی دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی آب و خاک

چکیده:

از عمده ترین منآبع تولید رسوبات فرسایش سواحل رودخانه هاست که به دلیل اثرگذاری بر خصوصیات مجاری رودخانه ها، در توسعۀ پهنۀ سیلآبی و مدیریت منآبع آب بسیار اهمیت دارد. در مطالعات پایداری سواحل رودخانه، پارامترهایی چون مشخصات فنی مصالح تشکیل دهنده ساحل شامل چسبندگی، وزن مخصوص، زاویه اصطکاک داخلی مصالح و زاویه مبین افزایش مقاومت در اثر مکش، مشخصات هندسی شامل ارتفاع و زاویه ساحل و همچنین سطح آب رودخانه و زیرزمینی مورد تحلیل قرار می گیرند. علاوه براینها، موقعیت و عمق ترک کششی نیز در زمرۀ پارامترهای تعیین کننده شکل هندسی ساحل پس از وقوع گسیختگی می باشند که تاکنون جهت تعیین آنها و میزان تاثیراتشان برپایداری ساحل تحقیقات بسیار اندکی شده است . در این تحقیق بااستفاده از اطلاعات جمع آوری شده از سرشاخه های رودخانه می سی سی پی در آمریکا و رودخانه سیو در ایتالیا با مدل جامع تحلیل پایداری برای اطلاعات موجود مقدار ضریب ایمنی ساحل در برآبر فرسایش به ترتیب اهمیت نسبت به تغییرات سطح آب زیرزمینی، زاویۀ ساحل، سطح آب رودخانه و وزن مخصوص مصالح بیشترین حساسیت را داراست. اما حساسیت ضریب ایمنی نسبت به تغییرات عمق ترک کششی، چسبندگی ، زاویه اصطکاک درونی و زاویه مبین افزایش مقاومت در اثر مکش ناچیز می باشد. در این تحقیق برخلاق مدلهای پیشین تحلیل پایداری ساحل رودخانه که نیازمند ورود یکی از پارامترهای هندسی بلوک گسیختگی هستند، محدودیت موجود یا بازنگری در دو روش تحلیل پایداری ساحل رودخانه در شرایط عمق ترک کششی نامعلوم مرتفع گردیده و در نهایت بحرانی ترین حالت وقوع گسیختگی تخمین زده شده با شرایط بوقوع پیوسته مقایسه شده است.