سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدجواد کتآبداری – استادیار دانشکده مهندسی کشتی سازی و صنایع دریایی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حامد عباسی – کارشناس ارشد سازه های دریایی، گروه عمران دانشگاه هرمزگان

چکیده:

امواج مهمترین عامل وارد کننده نیرو به سازه های ساحلی و فراساحلی و ساحل بوده لذا مطالعه و پیش بینی آنها از اهمیت ویژه ای نزد مهندسین دریایی برخوردار بوده است. در این تحقیق آبتدا آمار باد و امواج منطقه امیرآباد از سازمان هواشناسی و سازمان بنادر و کشتیرانی تهیه گردیده است سپس ارتفاع امواج با استفاده از روشهای طیفی پیرسون مسکویچ و جان سواپ و همچنین روش SMB برآورد شده است. در این بررسی ضرایب مورد نیاز برای تبدیل سرعت باد به مقادیر مورد استفاده در روآبط با توجه به آیین نامه حفاظت سواحل آمریکا تعیین گردید.آمار ارتفاع امواج اندازه گیری شده توسط بویه موج نگار نصب شده در منطقه امیرآباد از سازمان بنادر اخذ و با ارتفاع محاسبه شده از هر کدام یک از روشهای فوق به روشهای آماری مناسب موردتجزیه و تحلیل و مقایسه قرار گرفت . طیفهای محاسباتی جان سواپ و پیرسون مسکویچ با طیف حاصل از اندازه گیریهای پروفیل سطح آب مقایسه شدند. اهمیت اثر طول حوزه یادگیر در تغییر طیف موج بدست آمده در روش جان سواپ مورد بررسی قرارگرفت نتایج تحقیق نشان داد که از روش SMB با دقت قآبل قبولی می توان برای تعیین ارتفاع امواج در منطقه استفاده نمود. اما روشهای طیفی پیرسون موسکویچ و جان سواپ خطای زیادی را نشان می دهند. همچنین نشان داد که از روش طیفی جان سواپ در صورت کالیبره شدن ضریب y در آن براساس شرایط مناطقه می توان برای پیش بینی ارتفاع امواج این ناحیه استفاده نمود.