سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی یاسی – دانشیار مهندسی رودخانه، گروه مهندسی آب، دانشگاه ارومیه، ایران

چکیده:

شرایط موجود رودخانه و مقایسه آن با شرایط ساماندهی ، از طریق ساخت و مطالعه بر روی مدل فیزیکی رودخانه امکان پذیر و قآبل اعتماد است در تحقیق حاضر، یک بازه از رودخانه نازلو (درحوزه غربی دریاچه ارومیه) درمحدوده پل نازلو ( در کیلومتر ۱۳ جاده ترانزیت ارومیه – سرو) انتخآب گردید. مدل فیزیکی ۱۲۰۰ متر از بازه پل نازلو با بستر ثآبت، با مقیاس افقی (۱:۱۰۰(و مقیاس قائم (۱:۲۰(، طراحی و ساخته شد. خصوصیات جریان پایدار در مدل در شرایط موجود بازه اندازه گیری و تحلیل گردید. نتایج نشان داد که در شرایط موجود، ظرفیت رودخانه نازلو در پایین دست پل نازلو حداکثر ۱۵۰ و در بالا دست پل در حدود ۲۵۰ مترمکعب بر ثانیه است در طرح ساماندهی رودخانه، ترکیبی از سازه های طولی و آبشکن ها – با آرایش مناسب انتخآب شده است موقعیت و ارتفاع خط کنترل ساحلی رودخانه و ارتفاع سازه های حفاظتی محاسبه و ارائه گردیده است در پایین دست پل نازلو احداث دیواره ساحلی در دو سمت رودخانه، با ارتفاع متوسط ۲/۱ متر ضروری می باشد در بازه بالا دست پل نازلو، تعداد ۱۱ آب شکن با طول متوسط ۲۴ متر و با نسبت متوسط فاصله به طول معادل ۲/۵ همراه با افزایش موضعی تراز جاده ساحلی رودخانه بمیزان ۵/۰ متر در نظر گرفته شده است تاثیرات طرح پیشنهادی بر روی ارتفاع سطح آب سیلآبی، سرعت متوسط عدد فرود، و توان جریان رودخانه مناسب بوده و افزایش ظرفیت انتقال تا سیل ۵۰ ساله (حدود ۴۰۰ مترمکعب بر ثانیه) از بازه و پل نازلو پیش بینی می گردد.