سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سودآبه گلستانی – دانشجوی کارشناسی ارشد شهرکرد دانشگاه شهرکرد دانشکده کشاورزی
سیدحسن طباطبایی – استادیار گروه مهندسی آب، شهرکرد دانشگاه شهرکرد دانشکده کشاورزی
محمد شایان نژاد – استادیار گروه مهندسی آب، شهرکرد دانشگاه شهرکرد دانشکده کشاورزی

چکیده:

طراحی دقیق و مدیریت مناسب از جمله عواملی هستند که در افزایش راندمان آبیاری سطحی تاثیر به سزایی دارند طراحی دقیق آبیاری سطحی به عوامل متعددی از قبیل ضرایب هیدرولیکی جریان آب، شیب زمین و معادله نفوذ آب در خاک بستگی دارد و درصورتیکه بتوان پارامترهای مهم و موثر در طراحی از قبیل زمان نفوذ و زمان پیشروی در ازای یک دبی مشخص را به خوبی برآورد کرد میتوان راندمان کاربرد این سیستم را به مقدار قآبل توجهی افزایش داد. جهت مدل کردن آبیاری سطحی و تخمین پارامتر های مذکور امروزه روشهای متفاوتی مانند مدلهای عددی (مدل هیدرودینامیک کامل، مدل اینرسی صفر، مدل موج سینماتیک) و مدل بیلان حجمی استفاده می شود با توجه به فرضیاتی که در مدل بیلان حجمی اعمال می شود. دقت این مدلها در پیش بینی نتایج چندان مناسب نیست. هدف از انجام این تحقیق ارزیآبی دقت مدل بیلان حجمی اصلاح شده میباشد. مدل مذکور از ترکیب مدل بیلان حجمی و ترم مومتنم مدل اینرسی صفر توسط والیانتز (۱۹۹۷) برای آبیاری نواری بدست آمده است برای سنجش این مدل در آبیاری جویچه ای از اطلاعات اسفندیاری ۹۵-۱۹۹۴ مربوط به دو مزرعه واقع در غرب سیدنی استفاده شده است. این اطلاعات شامل اندازه گیری عمق آب در ایستگاههای مختلف در فاز پیشروی ضرایب هندسی و هیدرولیکی جویچه در هر آبیاری، دبی ورودی و خروجی از هرچویچه در هر آبیاری ضریب زبری مانینگ، شیب، بافت خاک، و ضرایب نفوذ پذیری در هر جویچه می باشد. ارزیآبی مدل با استفاده از آماره جذر میانگین مربعات خطا (RMSE) انجام شده است نتایج نهایی نشان داده است که با اصلاح مدل بیلان حجمی دقت مدل در تخمین و پیش بینی مسافت پیشروی افزایش یافته است.