سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ایمان پدرام – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
غلامعباس بارانی – استادبخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

تخمین بار معلق رودخانه به دلیل تاثیر آن در مدیریت منآبع آب، می تواند نقش اقتصادی مهمی داشته باشد. روشهای زیادی جهت اندازه گیری بار معلق وجود دارد که معمولاً با خطای زیادی همراه است دراین تحقیق با استفاده از روشهای آماری مانند روش USBR و روش متوسط دسته ها با اعمال ضریب FAO و همچنین بدون در نظر گرفتن آن مقدار رسوب در مخزن سد زاینده رود برآورد شده است. در این روشها با استفاده از حجم رسوبات و مقدار دبی اندازه گیری شده در زمانهای مختلف ،مقدار بار رسوبی تخمین زده شد و دقت آن نیز با ضریب همبستگی سنجیده شده که به صورت درصد بیان می شود به منظور بالا بردن دقت کار، آمار با در نظر گرفتن دوره های زمانی خشک و تر و همچنین جداکردن دبی های پایه و سیلآبی مورد بررسی قرار گرفته است. در پایان نتایج بدست آمده از این روشها با هیدروگرافی مخزن که میزان حجم پرشده مخزن را نشان می دهد مقایسه شده و ضریب همبستگی برای روشهای مختلف محاسبه شد. نتایج بیانگر این مطلب است که برآورد رسوب با استفاده از روش متوسط دسته ها و همچنین تفکیک آمار به صورت ماههای خشک و تر بالاترین ضریب همبستگی را دارد.