سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدجواد نصراصفهانی – کارشناس ارشد سازه های آبی، سازمان آب و برق خوزستان
حسن ترآبی پوده – دانشجوی دکتری سازه های آبی، دانشگاه شهید چمران اهواز
جواد احدیان – دانشجوی دکتری سازه های آبی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

برآورد مقدار مواد رسوبی که یک جریان قادر به حمل آن است. یکی از موضوعات اصلی تحقیقات هیدرولیک رسوب می باشد که در بسیاری از پروژه های مهندسی همچون مورفولوژی و تغییرات بستر رودخانه ، برآورد رسوب سالیانه برای آبگیری های رودخانه، حفاظت سواحل، لایروبی کانالها و … حائز اهمیت می باشد. مقدار رسوب عبوری در یک مقطع از رودخانه ممکن است به ترکیبی از اثرات عمق و عرض جریان ، شیب انرژی، دما و خصوصیات سیال، تلاطم جریان آب و طیف وسیعی از اندازه، شکل ، چگالی، چسبندگی و غلظت ذرات رسوب بستگی داشته باشد. تنوع فرمولهای برآورد انتقال رسوب و نداشتن اطلاعات کافی از عملکرد فرمولهای موجود، انتخآب یک فرمول مناسب را برای یک رودخانه خاص فوق العاده مشکل می نماید. بنآبراین برای انتخآب مناسبترین فرمول نیاز به ارزیآبی و واسنجی معادلات برآورد رسوب برای رودخانه مورد نظر می باشد. در این مقاله معادلات برآورد رسوب در رودخانه کارون و در بازه ملاثانی – فارسیات به منظور انتخآب مناسبترین فرمول بررسی می گردد