سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

چکیده:

در سالیان اخ یر همگام و همسو با پ یشرفت های تکنولوژ یک در بخش معدن کشورها ی صاحب صنعت روشها ی متعدد و مناسب ی را برا ی کاهش آلودگی ها ی حاصل از ا ین بخش در آب و خاک مطالعه و اجرا نمودند که متاسفانه آثار و شواهد ا ی ن تکامل علم ی در صنا یعمعدنی کشور بسیار کمرنگ به نظر میرسد و بی شک تنها دلیل آن عدم توجه و اعتماد صنایع به علوم پایه و کاربردی است . اغلب صنایع معدن ی ایران در کمال تاسف با اولویت قرار دادن جنبه های اقتصادی و استفاده بی رویه از مواد ش یمیایی افزودن ی , مشکلات عدیده ای را برا ی مردم ساکن منطقه , همچنین کارگران معادن و مح یط ز یست منطقه ا یجاد نموده اند . از طرف ی د یگر ا ی ن افزودن ی ها لطمات بی شماری را با ایجاد خوردگی دستگاه ها و تجهیزات به بخش معدن ایران تحمیل نموده است .
این تحقیق سعی نمو ده که با نگرشی جد ید و تلفیقی از رسوب شناسی و بیو تکنولوژی همچنین تغییر سیستم جذب و تغذیه باکتری های هوازی و غیر هوازی مکانیزم داخلی آنها را در جهت کاهش آ لودگی های محیطی ساختار سازی نماید . دیدگاه مشترک ایجاد شده بین علوم مذکور و محیط زیست توانسته است به صورت موردی و با ارائه نتایج اولیه , این کاهش عوارض زیست محیطی را به اثبات رساند . شایسته است با تکیه بر نتایج این تحقیق علاوه بر تامین امنیت و سلامت کارکنان و ساکنین منطقه درآمدهای اقتصادی و علمی جدیدی عاید تولیدکنندگان مواد اولیه معدنی و صنعتی شود