سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی حبوبات

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سید‌کریم موسوی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان
پیام پزشکپور –
محمد شاهوردی –

چکیده:

آزمایش ارزیابی تاثیر تاریخ کاشت و رقم نخود دیم بر تداخل علف‌های‌هرز طی سال‌زراعی ۸۳-۱۳۸۲ در ایستگاه تحقیقات دیم کوهدشت (منطقه‌ای نیمه‌گرمسیری در جنوب‌غربی استان لرستان) اجرا شد. طرح آزمایشی به صورت کرت‌های خرد ‌شده فاکتوریل در قالب بلوک‌های کامل تصادفی با ۴ تکرار به اجرا در آمد. کرت‌های اصلی شامل دو سطح کنترل تمام فصل و تداخل تمام فصل علف‌های‌هرز و کرت‌های فرعی شامل فاکتوریل سطوح مختلف تاریخ کاشت (پاییزه، انتظاری و بهاره) و سطوح مختلف رقم (ILC482، توده محلی گریت و هاشم) بود. وجین علف‌های‌هرز سبب افزایش ۹۲ درصدی عملکرد دانه نخود شد. بیشترین میانگین عملکرد دانه (۰/۵۳۹ تن در هکتار) در تیمارهای تداخل علف‌هرز متعلق به رقم ILC482 بود، که این امر گویای توانایی رقابت بالای این رقم نخود است. بیشترین میانگین عملکرد دانه به مقدار ۱/۴۶۴در هکتار برای کشت انتظاری توده محلی گریت در شرایط کنترل علف‌های‌هرز محقق شد. بر مبنای معادله هذلولی برازش داده شده حداکثر کاهش بیوماس گیاه نخود در حضور تراکم‌های بالای علف‌هرز برابر ۹۱/۸د برآورد شد.