سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مسعود فلاحی خشکناب – دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی – گروه پرستاری

چکیده:

در هنگام وقوع بلایا از طرف تیم های مختلف بهداشتی ، درمانی و توانبخشی اعزام شده به منطقـة وقـوع حادثـه ، مـداخلات مختلفی جهت کمک به آسیب دیدگان انجام می گردد، این مقال ه سعی در بررسی نحوه تعیین میـزان تـأثیر ایـن مـداخلات را دارد .
در هنگام کمک رسانی به حادثه دیدگان باید دید چه نوع آسیب هایی وجود دارد؟ کدامیک نیاز به مداخلات دارنـد؟ چـه نـوع مداخلاتی باید انجام شود؟ آیا این مداخلات به سبک صحیح انجام می گردد؟ آیا مداخله کنندگان تخصص و توان انجام مداخله را دارند؟ نتیجة این مداخلات چیست؟ و سرانجام فردی که این مداخلات را دریافت نموده است به کجا می انجامد؟ این امر جز با ارزیابی ، پایش و نظارت امکانپذیر نمی باشد . برای انجام ارزیابی ، پایش و نظارت بر مـداخلات انجـام شـده ابتـدا نیاز به جم ع آوری اطلاعات و همچنین تعیین شاخص ها جهت ارزیابی و تعیـین اسـتانداردها جهـت نظـارت مـی باشـد . چـه اطلاعاتی باید جمع آوری شود، شاخص ها کدامند؟ و چه استانداردهایی وجود دارد ؟ و آیا این استانداردها قابل قبول هستند؟ برای ارزیابی و پایش مداخلات روانی و اجتماعی معمو لا چند دسـته اطلاعـات جمـع آوری مـی گـردد ، یـک دسـته اطلاعـات پیرامون فرد آسیب دیده می باشد ، دستة دوم راجع به نوع مداخلة انجام شده و میزان آن و دستة سوم راجع به فـرد، تـیم یـا ارگان فراهم کنندة مداخله می باشد . بعنوان مثال برای ارزیابی اینکه آیا مداخلات به بخوبی ا نجام شده است نیاز به دانستن تعداد آسیب دیدگان و تعداد کادر فراهم کننده مراقب داریم ، طبیعی است اگر تعداد مراقبت کنندگان با تعداد آسیب دیدگان تناسب نداشته باشد نمی توان انتظـار در کیفیت ارائة خدمات را داشت زیرا حجم کار از کیفیت کاری می کاهد و بالعکس . جمع آور ی اطلاعات برای ارزشـیابی میـزان و کیفیت مراقبتها و مداخلات انجام شده نیاز به سیستمی دارد که علاوه بر اینکه نیاز ارزیابان را برطرف سازد ، اطلاعـات اضـافی که منجر به افزایش هزینه و کاهش زمان ارائه مراقبت مستقیم می گردد، نیز نشود .