سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: همایش ملی فناوری و صنعت دریایی کشور

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علیرضا فرشته صنیعی – فوق لیسانس سازه های دریایی ، دانشکده فنی، دانشگاه هرمزگان
علی کرمی خانیکی – استادیار پژوهشی و رئیس بخش تحقیقات حفاظت سواحل مرکز تحقیقات حفاظت خاک و

چکیده:

مطالعه تغییر شکلسواحل و مقدار آبشستگی در اثرهجوم امواج و جریانهای ساحلی از مهمترین موارد قابل بحث و کاربردی علم مهندسی سواحل در سالهای اخیر بوده است. برخوردامواج با بدنه دیوارهای احداث شده در سواحل، تغییر شرایط هیدرودینامیکی حاکم درناحیهمجاور دیوار را به همراه داشته و موجب جابجایی دانه های رسوب در پای سازه و ایجاد آبشستگی می گردد، مقادیر عمق آبشستگی در نقاط مختلف ساحل تابع مشخصات امواج ( ارتفاع، پریود و جهت موج) در حالت طوفانی دریای بوده و محدوده تغییرات وسیعی را شامل می شود، مسئله پایداری اینگونه سازه ها در مقابل واژگونی و نیز عمق استقرار پی درچنین سازه هایی دقیقا در ارتباط نزدیک با مقدار آبشستگی در مجاورت آنها می باشد. ترکیب امواج برخورد کنندهو منعکس شده از سازه های ساحلی که باعث تشکیل امواج ایستا می گردد و جریانهای ناشی از آن که دقیقا تابعی از ضریب انعکاس سازه می باشد می تواند تاثیر عمده ای در میزان آبشستگی در مجاورتچنین سازه هایی داشته باشد. در طراحی دیوارهای ساحلی بخصوص هنگامیکه بعنوان دیوار اسکله یا بندر بکار می روند، سعی می شود تا با انتخاب شکل مناسب برای دیوار، میزان آبشستگی پای دیوار و انعکاس امواج را به حداقل برسانند. یکی از اشکال مناسب، استفاده از بلوکهای بتنی توخالی (صندوقه ای) می باشد که راندمان اینگونه دیوارها برای جذب انرژی به پارامترهای سازه ای زا قبیل ابعاد حفره ها و نحوه چیدمان بلوک ها و نیز پارامترهای هیدرولیکی از قبیل ارتفاع و پریود موج بستگی دارد. به منظور بررسی پارامترهای ذکر شده در بالا مدلهایی از دیوار ساحلی، با شکلهای مختلفشامل دیوار صاف و دیوار با چیدمانهای شطرنجی و کاملاً متخلخل تحت شرایط مختلف هیدرودینامیکی درآزمایشگاه مورد آزمایش قرار گرفته اند و نتایج که حاکی از کاهش انرژی و میزان آبشستگی در پای دیوار و کاهش ضرایب انعکاس در اثر افزایش تخلخل هستند ارائه گردیده اند.