سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

لیلا تابنده – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد بخش خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
منوچهر مفتون – استاد بخش خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

از عصاره گیرهای شیمیایی جهت تخمین قابلیت استفاده عناصر غذایی گیاه استفاده می شود. عصاره گیرهایی که جهت تعیین مس قابل دسترس خاک به کار می روند عمدتا شامل عوامل کلاته کننده ، اسیدهای غیر آلی یاترکیبی از یک عامل کلاته کننده با اسیدها و نمک ها می باشند (۶و۸). در تحقیقات می بایست از عصاره گیرهایی استفاده شود که مقدار مس عصاره گیری شده توسط آنها همبستگی مناسبی بامقدارمس جذب شده توسط گیاه داشته باشد و از طرفی بتوان از آنها در دامنه وسیعی از خاک ها استفاده نمود.
از آنجا که در خاک های آهکی استان فارس تحقیقاتی منتشر شده در رابطه با عصاره گیری مس در خاک های ماندابی صورت نگرفته است و با توجه به اهمیت موضوع، انجام آزماش هایی جهت ارزیابی عصاره گیرهای شیمیایی از اولویت خاصی برخوردار می باشند. لذا هدف های این تحقیق عبارتند از : ۱- تعیین مس قابل استفاده در خاک توسط ۹ عصاره گیر شیمیایی و مقایسه بین روشها. ۲- بررسی همبستگی میان مس عصاره گیری شده و بعضی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک های مورد مطالعه.