سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سعید صاحبدل – دانشگاه صنعتی شریف – دانشکده مهندسی شیمی ونفت
محمد کاظمینی – دانشگاه صنعتی شریف – دانشکده مهندسی شیمی ونفت
علی ایزدبخش – دانشگاه صنعتی شریف – دانشکده مهندسی شیمی ونفت

چکیده:

کاتالیست زیر کون سولفاته شده // از تلقیح هیدروکسید زیر کونیوم با اسید سولفوریک ساخته شد. نمونه ها سایت های سوپراسیدی نشان می دادند. فعالیت و گزینش پذیری نمونه های ساخته شده در یک راکتور آزمایشگاهی بررسی شد. نتایج وجود درصد بالایی ترکیب های الفینی در محصول را نشان می داد. گزینش پذیری C9+ نیز بالا بود. این ترکیب محصول با دو دسته دلیل یکی مربوط به خواص کاتالیست و دیگری با شرایط عملیاتی توضیح داده شد. در مورد نخست، پایین بودن فعالیت انتقال هیدرید کاتالیست درماهیت عمدتا الفینی محصول موثر شناخته شد. شرایط عملیاتی که در افزایش جرم مولکولی موثر شناخته شدند غلظت نسبتا بالای الفین در خوراک و زمان ماند طولانی در راکتور بود. بدیهی است رسیدن به بازده بالای تولید الکیلات مستلزمکار روی هر دو جنبه ذکر شده است.