سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد شیرین – دانشجو کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین اهواز
محمد رضا عنایت – دانشجو کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین اهواز
قدرت اله فتحی – استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین اهواز
سید عطالله سیادت – استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین اهواز

چکیده:

به منظور ارزیابی آزمون های مختلف جوانه زنی و قدرت رویش بذر در پیش بینی درصد سبز شدن گیاهچه ذرت در شرایط آزمایشگاه، ۱۱ توده بذری ذرت هیبرید سینگل کراس ۷۰۴ با قوه نامیه و قدرت های رویش مختلف از (منطقه ساری و مغان ) جمع آوری گردیده و آزمون های جو انه زنی در مورد آنها مورد بررسی قرارگرفت . آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با ۱۱ تیمار (هر توده بذری یک تیمار) که توده های (P ،O ،D ،C ،B ،A و S از ساری) و توده های (T ،L ،M ،K از مغان ) در چهار تکرار (هر تکرار شامل ۵۰ عدد بذر) انجام شد. آزمون های مورد استفاده در این طرح شامل: آزمون جوانه زنی استاندارد، آزمون طول گیاهچه ، آزمون تنش مرکب ، آزمون فرسودگی کنترل شده و آزمون پیری تسریع شده بود . نتایج حاصله نشان داد که در مورد تمامی صفات اندازه گیری شده در آزمون جوانه زنی استاندارد و همچنین آزمون های قدرت رویشی بذر ، بین توده های بذری مورد آزمایش تفاوت معنی داری وجود داشت و توده P جمع آوری شده از منطقه ساری ) در آزمون جوانه زنی استاندارد و شاخص های مربوط به آن اختلاف معنی داری در مقایسه با سایر ) توده ها داشت . همچنین نتایج آزمون های قدرت رویش بذر نشان داد که توده P جمع آوری شده از منطقه ساری ) در کلیه آزمون ها (جز آزمون تنش ) مرکب) و توده P (جمع آوری شده از مغان) از کیفیت بالاتر برخوردار بودند.