سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای آب

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

احسان یارمحمدی – کارشناس ارشد آبهای زیرزمینی (شرکت آب منطقه ای ایلام)
منوچهر چیت سازان – عضو هیت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

روند افزایش جمعیت و توسعه کشاورزی در بخشهای مختلف باعث آلودگی منابع آب زیرزمینی و کاهش کیفیت این منابع شده و ادامه این روند کاهش شدید منابع قابل مصرف را به همراه خواهد داشت. منابع آب زیرزمینی دشتهای خوزستان خصوصَا دشت عقیلی نیز از این قاعده مستثنی نمیباشد. در این راستا ارزیابی پتاسیل آسیب پذیری آبخوانها یکی از فاکتورهای مهم مدیریتی جهت پیشگیری از افزایش آلودگی در سالهای آتی خواهد بود. در حال حاضر روشهای مختلفی برای پتاسیلیابی آلودگی وجود دارد که یکی از این روشها، روش DRASTIC است که در این تحقیق از این روش برای ارزیابی آسیب پذیری آبخوان دشت عقیلی استفاده شده است. هفت پارامتر مهم هیدروژئولوژیکی (عمق تا سطح ایستابی تغذیه خالص، محیط آبخوان، محیط خاک، توپوگرافی، محیط غیراشباع و هدایت هیدرولیکی) در روش DRASTICترکیب گردیده و از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) نیز برای ساختن نقشه آسیبپذیری با همپوشانی دادههای هیدروژئولوژیکی موجود استفاده شده است. نتایج حاصل از روش DRASTIC نشان می دهد که حدود ۲۲/۳ درصد منطقه مورد مطالعه بدون خطر آلودگی حدود ۹/۲۷ درصد آسیبپذیری خیلی کم، حدود ۳۱ درصد دارای آسیبپذیری کم، حدود ۲۵/۲۸ درصد آسیب پذیری متوسط، حدود ۲۹/۸۳ آسیب پذیری متوسط تا زیاد و حدود ۱/۴ درصد دارای آسیب پذیری زیاد می باشد.