سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۵

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

یوسف اختری – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی آب، دانشگاه شهید چمران اهواز
منوچهر چیت سازان – عضو هیات علمی دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز
نصرا… کلانتری – عضو هیات علمی دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز
محمدحسین رحیمی – عضو هیات علمی دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

امروزه تامین آب مورد نیاز با کیفیت مناسب برای مصارف شرب، کشاورزی و صنعت یکی از بزرگترین دغدغه های فکری مدیران منابع آب می باشد. در کشور ما به دلیل برداشت بی رویه از منابع آب زیرزمینی، استفاده بیش از حد کودهای شیمیایی و آف کش ها، دفعنادرست فاضلاب های شهری ، صنعتی و زباله های جامد، بسیاری از آبخوان ها رادر معرض آلودگی و نابودی قرار داده است. یکی از راه های جلوگیری از آلودگی منابع آب زیرزمینی، شناسایی نواحی مستعد در برابر آلودگی های سطحی می باشد. بهمین منظور جهتپتانسیل یابی آلودگی منابع آب زیرزمینی در دشت های زویرچری و خران از مدل DRASTIC استفاده و نقشه آسیب پذیری آبخوان درمقابل آلودگی تهیه شد. در مدل DRASTICاز هفت پارامتر هیدروژئولوژیکی موثربر آلودگی آب های زیر زمینی (عمق تا سطح ایستابی، تغذیه خالص، محیط آبخوان ، محیط خاک، توپوگرافی ، محیط غیر اشباع و هدایت هیدرولیکی) استفاده می شود. این پارامترها به صورت خطی با هم ترکیب شده و اندیس نهایی را که نشان دهنده میزان آسیب پذیری نهایی است، در اختیار قرار می دهد. در منطقه مورد مطالعه برای تهیه لایه های مربوط به این پارامترها از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) به دلیل قابلیت های فراوان در ورود، پردازش و خروج اطلاعات استفاده گردید. نهایتا برای تهیه نقشه نهایی آسیب پذیری منطقه موردمطالعه از تکنیک همپوشانی GIS استفاده شد. نتایج مدل نشان می دهد که بخش غرب و جنوب غربی آبخوان دارای آسیب پذیری متوسط است و نواحی کوچکی در شمال غرب و شرق منطقه مورد مطالعه در محدوده بدون خطر آلودگی قرار می گیرند. سایر بخش های آبخوان نیز آسیب پذیری پائینی را نشان میدهند.