سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کاظم رنگ زن –
پرویز ضیائیان فیروزآبادی –
لیلا میرزایی –
فرشاد علیجانی –

چکیده:

آسیب پذیری آبخوان آبرفتی ورامین، با استفاده از روش DRASTIC در محیط GIS مورد ارزیابی واقع گردیده است. با توجه به آلودگی نیتراته آب های زیرزمینی دشت ورامین، پارامترهای DRASTICبر اساس مهاجرت این یون در محیط زیرسطحی، مورد واسنجی واقع شده است. جهت حصول بیشترین انطباق میان مدل DRASTIC با داده های مشاهده ای غلظت نیترات، وزن پارامترهای مختلف تصحیح شده است. نقشه آسیب پذیری حاصل نمایانگر آنست که ۰۶/۰% از آبخوان کاملاً آسیب پذیر،۱/۹۴% دارای آسیب پذیری خیلی زیاد، ۸% زیاد، ۱۷% متوسط تا زیاد، ۲۶% متوسط تا کم، ۳۸% کم و ۹% دارای پتانسیل آلودگی خیلی کم می باشند. نواحی شمالی و جنوب غربی منطقه از آسیب پذیری بالا و بخش های میانی از پتانسیل آلودگی کمتری برخوردارند. حساسیت مدل آسیب پذیری آب های زیرزمینی دشت ورامین نسبت به پارامترهای عمق آب زیرزمینی، تغذیه خالص، خاک، محیط آبخوان، توپوگرافی، محیط غیر اشباع و هدایت هیدرولیکی روند کاهشی نشان می دهد. اختلاف عمده مدل DRASTIC تصحیح شده آسیب پذیری نیتراته با مدل اصلی در کاهش وزن اثر زون غیراشباعاز ۵ به ۲ است که با پایداری یون نیترات در محیط غیر اشباع مطابق است.