سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
گلاره ریحانی – کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی ،پردیس علوم و تحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
حیدرعلی کشکولی – استاد گروه علوم و مهندسی آب واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
نرگس ظهرابی – استادیار گروه علوم و مهندسی آب واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
علی نادری فر – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران مدیریت منابع آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:
امروزه بخش قابل توجهی از مصارف آب کشور بخصوص در بخش شرب، توسط منابع آب زیرزمینی تأمین می شود، که بطورعمده از آبخوان های آزاد تامین می شوند. در صورت آلوده شدن آب زیرزمینی، رفع آلودگی آن بسیار پرهزینه و فرآیندیطولانی مدت می باشد. بعلاوه تأثیرات آلودگی آب زیرزمینی تنها مختص چاه های تأمین آب و آبخوان نبوده و حرکت آبزیرزمینی به سمت دریاچه ها و رودخا نه ها باعث آلودگی منابع آب سطحی نیز می شود، که عواقب زیست محیطی خطرناکیرا به دنبال دارد.در این تحقیق پتانسیل انتقال آلودگی سطحی به سفره آب زیرزمینی دشت باغملک مورد مطالعه قرار گرفتهاست. بدین منظور از مدل دراستیک استفاده و در نهایت نقشه نهایی آسیب پذیری آبخوان با استفاده از تکنیک همپوشانیGIS تهیه شده است. در مدل دراستیک هفت پارامتر هیدروژئولوژیکی موثر بر آلودگی آبهای زیرزمینی (عمق تا سطحایستابی، تغذیه خالص، محیط آبخوان، محیط خاک، توپوگرافی، محیط غیراشباع و هدایت هیدرولیکی)، به صورت خطی با همترکیب شده و اندیس نهایی را که نشاندهنده میزان آسیب پذیری نهایی است، در اختیار قرار می دهد. در منطقه مورد مطالعهبرای تهیه لایه های مربوط به این پارامترها و نهایتاً برای تهیه نقشه نهایی آسیب پذیری از نرم افزار GIS به دلیل قابلیت هایفراوان در ورود ،پردازش و خروج اطلاعات، استفاده گردید. نتایج مدل نشان می دهد که بخش های شمالی دشت نسبت بهبخش های جنوبی در معرض آسیب پذیری بیشتری قرار دارند.