سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمزه مویدی نژاد – مهندسین مشاور آبشاران – عضو شورای مرکزی سازمان علمی پژوهشی دانشجویا
حمزه عبدل نیا – عضو باشگاه پژوهشگران جوان واحد خرم آباد
احسان مویدی نژاد – عضو باشگاه پژوهشگران جوان واحد خرم آباد

چکیده:

در مورد لرزه خیزی کشور ایران و آسیبها و ویرانیهـای ناشـی از وقـوع زلزلـه در منـاطق مختلـف آن گزارشـهای متعددی ارائه شده است . به دنبال وقوع هر زلزله نسبتًا قوی که اغلب با خلق یک فاجعه همراه بـوده اسـت اقـداماتی جهـت مقاوم سازی واحدهای ساختمانی علی الخصوص بافتهای فرسوده در سطح کشور صورت گرفته است . برگزاری سـمینارها، پژوهشهای علمی،وضع دستورالعملهاو ضوابط فنی و ارائه ال گوهای سازه ای مقاوم و اجرای آنهـا از جملـه ایـن اقـدامات بـه شمار می آید . توجه به پدیده زلزله و دست زدن به اقدامات مقاوم سازی از چندین دهه قبل در کـشور آغـاز شـده و پـس از وقوع زلزله ویرانگر گیلان – زنجان شتاب بیشتری به خود گرفته است . پس از زلزله ١٣٦٩ گیلان – زنجان که به مثابـه زنـگ خطری برای مردم و دست اندرکاران ساخت و ساز کشور بود انتظار می رفـت یـک نقطـه عطفـی در شـیوه سـاخت وسـاز کشور ایجاد شده و بتدریج گونه های سازه ای از نوع سنتی و غیر فنی به نوع مدرن و مهندسی تبدیل گـردد . در ایـن مقالـه راهکارهای عملی و کاربردی مقاوم سازی لرزه ای واحدهای ساختمانی همراه با طرح اجرایی نمونه ارائـه مـی شـود . بـرای رسیدن به این هدف ابتدا موقعیت گونه های ساختمانی کشور از لحاظ آسیب پذیری مورد ارزیابی قـرار گرفتـه و سـپس بـا انجام برداشتهای میدانی از مناطق مختلف کشور و نیز اتکا به گزارشها و تجربیات دسـت ا نـدرکاران سـاخت وسـاز کـشور، اهم مشکلات و موانع مقاوم سازی بررسی می گردد . در نهایت با ریشه یابی موانع، راهکارهای عملی و کاربردی لازم برای برطرف کردن آنها ارائه می شود .