سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرامرز عالمی – دانشجوی دکتری مهندسی زلزله پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
فریبرز ناطقی الهی – استاد پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
منصور ضیایی فر – استادیار پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

چکیده:

دیوارهای آجری غیر مهندسی از شکل پذیری بسیار پائینی برخوردار بوده و در زلزله های گذشته آسیبهای شدیدی را متحمل شده اند.به منظور بهبود ظرفیت لرزه ای این دیوارها،تحقیقات متعددی در جهان و پژوهش های محدودی در ایران انجام شده است که اغلب بر روی روشهای بهسازی آنها متمرکز بوده و به ارزیابی آسیب پذیری تحلیلی این دیوارها کمتر توجه شده است. در این تحقیق چند دیوار آجری غیر مهندسی دارای بازشو که نتایج آزمایشگاهی آن موجود می باشد با استفاده از روش مدلسازی قاب معادل و تحلیل استاتیکی غیر خطی ارزیابی گردیده اند. بدین ترتیب که ابتدا دیوارهای آجری با یک سری اعضای قائم یا ستونی،اعضای افقی یا تیری واعضای صلب اتصالی مدل گردیده ومفاصل خمیری خمشی در دوانتهای اعضای تیری و ستونی و مفاصل خمیری برشی در وسط ارتفاع این اعضاءدر نظر گرفته شده اند.سپس با استفاده از تحلیل استاتیکی غیر خطی،ظرفیت جانبی و مکانیسم های شکست لرزه ای دیوارهای آجری به صورت تقریبی بدست آمده است.نتایج بدست آمده از این روش با مقادیر آزمایشگاهی و همچنین با نتایج بدست آمده از روشهای دستورالعملهای موجود مقایسه گردیده که حاکی از انطباق نسبی ظرفیت حاصله از روش قاب معادل با ظرفیت بدست آمده از آزمایش، دردیوارهای نسبتاًمنظم می باشد. مکانیسم های شکست بدست آمده از این روش نیز انطباق خوبی با مکانیسم های شکست آزمایشگاهی دیوارهای آجری داشته است.