سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیرضا فلاحی –
نگین بینش –

چکیده:

از آنجا که کشور ایران، روی کمربند زلزله قرار داشته و هرچند وقت یکبار،شاهد وقوع زلزله در نقاط مختلف کشور هستیم، برنامه ریزی برای آمادگی و کاهش خطر، قبل از وقوع سانحه، امری اجتناب ناپذیر است. اما تا هنگامی که ارزیابی آسیب پذیری برای منطقه ای صورت نگیرد، برنامه ریزی که ارزیابی آسیب پذیری برای منطقه ای صورت نگیرد، برنامه ریزی برای پیشگیری و کاهش خطر در منطقه بی فایده است . با انجام ارزیابی آسیب پذیری برای منطقه ای خاص، شناسایی نیازها و اقدام برای تامین آنها پیش از وقوع سانحه امکان پذیر خواهد بود. ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای ساختمانهای موجود، پیش بینی عملکرد آنها در مقابل زلزله های احتمالی آتی می باشد.
برای ارزیابی آسیب پذیری یک منطقه، ابتدا به جمع آوری داده ها می پردازیم و بامشاهدات عینی اطلاعات لازم را به دست می آوریم و با تهیه نقشه خطرپذیری برای منطقه مورد نظر، دررجه آسیب پذیری را در نقاط مختلف منطقه مورد بررسی مشخص می نماییم.
برای تهیه این نقشه، ابتدا چندین نقشه را برای عوامل مختلفی که برای اسیب پذیری منطقه تاثیر دارند، تهیه کرده و سپس با توجه به آنها درجه آسیب پذیری نقاط مختلف را تعییین مینماییم و نیز با استفادهاز آزمون SWOT به تجلیل و تعیین جایگاه محدوده مورد مطالعه در ارتباط با وقوع سوانح و مقابله با آن می پردازیم.