سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مجید سلطانی – کارشناس ارشد مهندسی زلزله، مرکز تکنولوژی نیرو ( متن ) ، تهران
فریبرز حاجیان – کارشناس ارشد قدرت، شرکت برق منطقه ای غرب، کرمانشاه

چکیده:

ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای پست های انتقال برق کشور از آن جهت کـه بـسیاری از ف عالیتهـای اقتـصادی، اجتمـاعی و حتی سیاسی متاثر از کارکرد صحیح شبکه برق می باشد، حائز اهمیت است . از اینرو توجه همه جانبه به مقوله افزایش سـطح ایمنی لرزه ای شبکه برق از ضروریات اجتناب ناپذیر ب ه شمار می رود . تجارب زلزله های گذشته از جمله زلزلـه هـای داخلـی اخیر در ب م و زرند همگی مؤید این مطلب بوده اند که بخش عمده ای از خرابی های پست های انتقال و توزیع، ناشـی از عـدم رعایت جزئیات در طراحی، اجرا و نصب سازه ها و تجهیزات بوده اسـت . از اینـرو بـا یـک بررسـی سـریع بـر روی مراحـل مختلف طراحی، اجرا و نصب پست های انتقال نیرو، می توان با هزینه های اندک از خسارت های سنگین مـادی کـه بـه طـور مستقیم به پست وارد می شود و نیز اختلال و ناهماهنگی هایی که به طور غیرمستقیم بر اثر خروج پست از مدار بر روند امداد و کمک رسانی پس از زلزله بر ساختار مدیریت بحران وارد می گردد، اجتناب ورزید . با نظـر داشـت ن اه میـت ایـن موضـوع، ارزیابی عملکرد لرزه ای پست بیستون که یکی از پست های انتقال با اهمیت در شبکه بـرق کـشور مـی باشـد، در برابـر زلزلـه احتمالی مورد بررسی قرار گرفته و نقاط با پتانسیل های خرابی این پست مشخص گردیده اند . از جمله نقاط با پتانسیل خرابی بسیار بالا در این پ ست، ترانسفورماتورهای قدرت و رآکتورهای موجود در محوطه بودند که به طـرز نامناسـبی بـر روی پـی نصب گردیده اند . نواقص عمده ای نیز در طراحی سازه سـاختمان کنتـرل ایـن پـست مـشاهده گردیـد . در ایـن مقالـه، نتـایج بررسی حاصل بر روی سازه و تجهیزات پست بیستون ارائه و نقاط ضعف عمده بیان شده است .