سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا شهرآئینی – شرکت توزیع نیروی برق مرکزخراسان – مشهد بلوار دانشجو بلوار فرهنگ ایران

چکیده:

درایــن مقالــه پــس از بررســی وضــعیت تجهیــزات اصــلی پستهای ۱۳۲ کیلوولت در محوطه شامل تـرانس هـای قـدرت، برق گیرها، ترانس های ولتاژ،ترانسـهای جریـان، دژنکتورهـا، سکسیونرها اثر زلزلـه را بـا توجـه بـه شـواهد عینـی گذشـته بخصوص زلزله اخیر بم ومنجیل و زرنـد بـر اجـزای تشـکیل دهنــده تجهیــزات فــوق بررســی کــرده ، ودر صــورت نیــاز پیشنهاداتی برای کاهش میزان آسـیب پـذیری ایـن تجهیـزات ارائه شده است .