سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

صدیق زاده –
عربیه –
بویری منجی –
شاهمرادی –

چکیده:

در اﻳن کار پژوهشی آلاینده¬های حاصل از فرآﻳند تولید کاغذ از چوب در کارخانه صنایع چوب و کاغذ مازندران مورد مطالعه قرار گرفته است. واحدهای پشتیبانی تولید آلاﻳنده¬های گازی مضر شامل واحدهای حوضچه آلی، حوضچه معدنی، حوضچه ذخیره لجن آلی و حوضچه فیلتر پرس در اﻳن مقاله مورد مطالعه قرار گرفتند. بررسی¬های ما نشان می¬دهند که آلاﻳنده¬های گازی حاصل در اﻳن واحدها، ترﻛﻴبات آلی فرار، گازهای خطرناک مانند آمونیاک، سولفید هیدروژن، اکسیدهای گوگرد و نیتروژن می¬باشند. مطالعات ما نشان می¬دهند که در شرایط کار عادی کارخانه و همچنین شرایط هواشناسی روز نمونه برداری، غلظت آلاینده های NO2، NO و SO2 به طور متوسط در کل کارخانهبه ترتیب برابر با ۴، ۱۵ و ۶ قسمت در میلیون(ppm ) می¬باشد. مقادیر فوق بمراتب بیش از غلظت آنها در ترکیب شیمیایی اتمسفر طبیعی می¬باشد. میانگین غلظت آلاینده ¬های H2S، آمونیاک و تتراهیدروفوران نزدیک منابع تولید آنها به ترتیب برابر ۵۵، ۱۷۰ و ۱۲۰ قسمت در میلیون می باشند؛ که این مقادیر بیشتر از حد آستانه مجاز می¬باشند.