سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

جواد طایی سمیرمی – دانشجوی دکتری اکولوژی گیاهان زراعی ، دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل
احمد قنبری – استادیار گروه زراعت دانشکده کشاوزی، دانشگاه زابل
جهانگیر عابدی کوپایی – استادیار گروه آبیاری دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
حمید فنایی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زابل

چکیده:

امروزه استفاده مجدد از فاضلاب ها ی تصف یه شده شهری به عنوان یکی از منابع غیر متعارف آب، در بخش کشاورزی مورد توجه قرار گرفته است ( ۴). تحقیقات مختلف نشان داده است ، استفاده دراز مدت از فاضلاب برا ی آبیاری، منجر به بروز آلودگی های زیست محیطی مختلف در خاک می شود ( ۲). در ا ین پژوهش سعی شده تا میزان تجمع برخی از مواد آلاینده در مزارعی که که طی چندین سال با فاضلاب شهر زابل آبیاری شده اند تعیین و ارزیابی گردد.