سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره ملی الکترونیکی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
زینب بوژآبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی زیست محیطی
ناصر حافظی مقدس – هیئت علمی دانشگاه فردوسی
محمد غفوری – هیئت علمی دانشگاه فردوسی

چکیده:
جهت بررسی کیفیت رواناب شهری به فلزات سنگین در شهر نیشابور، در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۳ تعداد ۱۲ نمونه از نقاط مختلف شهر ( ورودی، داخل و خارج شهر) نمونه برداری شد. نمونه ها جهت اندازه گیری عناصر سنگین به آزمایشگاه زرآزما در تهران منتقل شد. نتایج بدست آمده از آنالیز نشان داد میزان هدایت الکتریکی این نمونه ها بین ۳۷۶ تا ۱۵۰۰ متغییر است، که بیانگر این است که میزان املاح محلول در بعضی نقاط بالا بوده است. مقادیر PH اندازه گیری شده بین ۷/۲ تا ۸/۴ متغیر است که نشان می دهد رواناب در محدوده ی خنثی تا قلیایی قرار گرفته شده است. همچنین غلظت عناصر سرب، کروم، نیکل، روی در تمام نمونه ها پایین تر از استاندارد WHO بوده است، یعنی رواناب نسبت به این عناصر آلودگی زیادی را نشان نمیدهد