سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: ششمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رستم گل محمدی – عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان
شمسی شکاری سلیمانلو – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی همدان
فرین فاطمی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی همدان
مونس زیاد – کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای

چکیده:

صدا به عنوان یکی از مهمترین عوامل زیان آور محیط کار همواره سلامت کارگران را در محیط های صنعتی تحت تاثیر قرار داده و به خصوص باعث کاهش شنوایی و یا بروز حوادث گوناگون بوده است. در این میان کارگاه های سنگبری نیز از آلودگی صوتی زیادی برخوردارند. ایران با ۹ میلیون تن تولید سنگ و دارا بودن ۱۸۰۶ واحد سنگبری دارای مقام دوم جهان می باشد که سهماستان همدان نیز ای این تعداد ۲۲ واحد سنگبری میباشد. بررسی حاضر نیز با هدف کلی تعیین میزان آلودگی صدا، آنالیز فرکانسی آن و تعیین میزان افت شنوایی کارگران در سنگبریهای شهرستان ملایر انجام گردید. در این مطالعه توصیفی – تحلیلی ۱۰ کارگاه سنگبری ملایر جهت بررسی صدا انتخاب و اندازه گیری صدا توسط دستگاه صدا سنج مدل B&K 2230 به روش عمومی انجام گرفت. همچنین آنالیز فرکانسی صدا در ۲۱ ایستگاهدارای صدای پیش از حد مجاز (dBA85) صورت گرفت. متعاقبا با استفاده از نرم افزار Excel نمودارهای مربوط به آنالیز فرکانسی کارگاه ترسیم و تراز معادل مواجهه (Leq) محاسبه و از طریق ادیومتری میزان افت شنوایی (NIHL) 40 کارگر شاغل در این کارگاه ها تعیین گردید. نتایج این مطالعه نشان داد که درکارگاه های مورد بررسی مقادیر بیشترین و کمترین تراز معادل فشار صوت dBA 100-61 و متوسط تراز معادل مواجهه صدا dBA مثبت و منفی ۹۱/۱ بوده است. اغلب کارگران در کارگاه های مورد مطالعه با ترازهایی بیش از حد مجاز کشوری (dBA85) مواجهه داشته اند. میانگین سابقه کار کارگران در فیلد مطالعه ۵/۵۲ مثبت و منفی ۱۰/۹۵ سالبوده است. آنالیز رگرسیون بیانگر آن است که افت دائم شنوایی با سابقه کار و تراز معادل مواجهه ارتباط مستقیم داشته است (۰/۰۵ بزرگتر از p). فرکانس بالاترین تراز فشار صوت (Leader) در کارگاه های سنگبری گرانیتی با غیر گرانیتی بکلی متفاوت است بطوری که میان تراز فشار صوت در کارگاه های سنگ گرانیتی در فرکانس (Hz)4000 (فرکانس صنعتی) بالاترین مقدار و در حالیکه در کارگاه های با سنگهای غیر گرانیتی تراز فشار صوت در فرکانس (Hz)125 بالاترین مقدار را داشته است. این عامل سبب گردیده تا افت شنوایی کارگران نیز تابع این عامل گردد. نتایج نشان داد که میزان افت شنوایی کلی (هر دو گوش) کارگران مورد مطالعه dBA6/98 مثبت و منفی ۲۶/۲۸ بوده است. هرچند میزان افت کلی گوش عدد بزرگی را در مقایسه با تراز معادل نشان نداده است اما علت مهم آن پایین بودن سابقه کار این گروه کارگران بوده است و می توان پیش بینی نمود که برای مواجهه طولانی تر میزان افت نیز بیشتر خواهد شود. استانداردهای مواجهه با صدا به گونه ای تدوین شده اند که برای یک دوره کاری ۳۰ ساله سیستم شنوایی افت قابل ملاحظه ای نداشته باشد. لذا در کارگاه های مورد مطالعه لزوم برنامه کنترل صدا از طرق مدیریتی و فنی توصیه می گردد.