سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حیدرعلی کشکولی – استاد دانشکده مهندسی علوم آب – دانشگاه شهید چمران اهواز
رضا ابن جلال – استادیار دانشکده مهندسی علوم آب – دانشگاه شهید چمران اهواز
روح اله مختاران – کار شناس ارشد شرکت مهندسین مشاور آبیاری و زهکشی شاراب

چکیده:

معروفترین و متداول ترین روش اندازه گیری K روش چاهک می باشـد که سالها است به طور معمـول مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیـرد [.۹] در مناطق خشک و نیمه خشک علی الخصوص در فصـل تاب سـتان سـطح ایستابی معمولاً بسیار پائین بوده و استفاده از روش چاهک امکان پـذیر نخواهد بود . به همین منظور تعدادی روش ها برای انـدازه گیـری K در بالای سطح ایستابی تا کنون معرفی گردیده اند که همیشه با ضعف در مبانی تئوریک یا مشکلات عملی و بالا بودن زمان و هزینه انجا م کـار مواجه بوده انـد [.۳] بـا معرفـی روش گلـف توسـط رینولـدز و الریـک (۱۹۸۵) تحول بسیار مهمی در این زمینه صورت گرفت و روش گلـف به دلیل برخورداری از مبانی تئوریـک قـوی، سـرعت عمـل در انجـام آزمایش و هزینه بسیار کم مورد توجه واقع گردیـد [۵ و ۶] بـه کمـک
روش گلف یک نفر قاد ر اسـت بـه تنهـایی هـدایت هیـدرولیکی را در بالای سطح ایستابی در مدت کمتر از یک ساعت برای اغلب خاک هـا به انجام برساند[ ۱ و ۲ و ۵] در روش گلف دو عامل هـدایت هیـدرولیکی اشــباع صــحرایی (Kfs)و پتانســیل فلــوی مــاتریکس ( φm ) از حــل همزمان دو معادله دو مجهولی مربـوط بـه دو عمـق اسـتغراق بدسـت می آیند . با دو عمق استغراق متوالی در یـک چاهـک معادلـه عمـومی پرمامتر گلف به صورت زیر نوشته می شود
[فرمولها در متن مقاله]
که در آن (H (mارتفاع آب در چاهک، ( Qs (m 3 /s دبی ثابت خروجـی از چاهک، a شعاع چاهک و C عامل شـکل چاهـک کـه بـدون بعـد می باشد . کاربرد روش آنالیز دو عمقـی فـوق در مـواردی کـه خـاک هـا غیریکنواخت و لایه لایه، حاوی درز و شـکاف باشـند، درصـد زیـادی
نتایج منفی و غیرمنطقی برای K fs و φm تولید می کند ( رینولـدز و همکاران، ).۱۹۹۲ برای جلوگیری از بروز جواب های منفـی الریـک و همکاران (۱۹۸۹) روش استغراق تک عمقی را پیشنهاد نمودنـد[۴ ]. در این روش مقادیرφm K fsو با جایگزین کردن ؟؟ از جدول (۱)تعیین می شود .