سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا رهایی – استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فاطمه حمیدی پور – کارشناس ارشد سازه دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امی

چکیده:

پلها به عنوان عناصر کلیدی در مسیرهای ارتباطی و بزرگراه ها تلقیمی شوند و به علت ظرافت ساختار سیستم سازه ای و اجرای پر هزینه آنها نسبت به سایر عناصر راه از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند. آسیب های وارده به پلها در زلزله های اخیر نشان داد که عملکرد نامطلوب پل ها به طور عمده ناشی از ضوابط لرزه ای ستفاده شده در تحلیل آنها نی باشد. در این مقاله نمونه ای از پلهای قابی شکل پیوسته و یک نمونه از پلهای ساده موجود که معرف تعدادی از پلهای بزرگراهی مهم و متداول در ایران می باشد به طور کامل مدل و ضریب رفتار آنها با استفاده از تحلیل استاتیکی غیرخطی و طیف طرح" آیین نامه طرح پلهای شوسه و راه آهن در برابر زلزله" ( ویرایش سال ۱۳۷۲ و ۱۳۸۳) محاسبه شده و با مقادیر موجود آیین نامه مقایسه شده است. در محاسبه ضریب رفتار نیز از روش شکل پذیری یانگ اسفاده شده است در انتها به بررسی اثر نئوپرن در مقدار ضریب رفتار پرداخته شده است.