سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: ششمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مرتضی نقی پور – دانشیار سازه های دریایی گروه مهندسی عمران ، دانشکده فنی ، دانشگاه ماز
محسن احمدی – کارشناس ارشد سازه گروه مهندسی عمران ، دانشکده فنی ، دانشگاه مازندران

چکیده:

بیشتر آیین نامه های دنیا تعیین نیروی حاصل از پدیده گردابی VORTEX SHEDDING را در طراحی سازه های ثابت و متحرک نادیده می گیرند . نیروی گردابه یک نیروی متناوب با فرکانس f s است که موجب بوجود آمدن حرکت دینامیکی در جهت انتشار موج و عمود بر آن می شود و اگر این فرکانس به فرکانس طبیعی سازه نزدیک شود باعث تشدید ارتعاش سازه شده و در نتیجه موجب خسارت و یا حتی تخریب سازه می گردد . لذا تخمین این نیرو در KC های بزرگتر از ١٠ برای سکوهای ثابت ضروری بنظر می رسد . در آیین نامه API تعیین این نیرو با استفاده از رابطه ساده ای انجام می گیرد . در این آیین نامه MAX مقدار نیروی فوق در هر سیکل موج ملاک عمل قرار می گیرد که باید با توجه به شرایط موجود در آزمایشگاه عملکرد این مدل نیروی لیفت را در قیاس با نیروهای واقعی وارد بر سازه بررسی نمود تا مقدار خطای حاصل از تخمین نیروی لیفت توسط این مدل تعیین گردد . در این تحقیق با استفاده از شمعهایی با مقیاس واقعی که تحت تأثیر امواج ت صادفی ( طیف JONSWAP) در کانال موج DELTA واقع در آزمایشگاه دلفت هلند قرارگرفته اند نیروی حاصل از پدیده فوق تخمین زده شده و با مدل مورد استفاده در آیین نامه API مقایسه می گردد . برای محاسبه سینماتیک ذرات آب از تئوری موج خطی و موج مرتبه پنجم استوکس ( روش فنتون ) استفاده شده است . نتایج این تحقیق در حوزه زمانی ارائه می گردد .