سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محسن توکلی – عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام

چکیده:

قسمت عمده کشور ما در مناطق خشک و نیمه خشک قرار گرفته است که از جمله خصوصیات آن بی نظمی های بارش و توزیع زمانی نامناسب آن، سیل و خشکسالی است. بنابراین در این شرایط کمبود آب علاوه بر تأثیر بر اراضی کشاورزی، تأثیر زیادی نیز بر منابع طبیعی دارد. امروزه در اکثر نقاط جهان، جهت تأمین آب و جلوگیری از فرسایش علاوه بر آبخیزداری، اقدام به پخش سیلاب و آبخوانداری می شود که تأثیرات مثبت آن همواره مورد تأیید قرار گرفته است. در این تحقیق خصوصیات پوشش گیاهی شامل درصد تاج پوشش، مقدار تولید علوفه و امتیاز وضعیت پوشش گیاهی در محل ایستگاه پخش سیلاب دهلران در استان ایلام با مراتع اطراف طرح که عملیاتی در آنها انجام نگرفته ولی دارای شرایط اقلیمی و ادافیکی مشابهی هستند، مقایسه شده است. برای رسیدن به این هدف ۲۰ پلات یک متر مربعی در محل طرح و ۲۰ پلات هم در مراتع اطراف طرح بصورت تصادفی- سیستماتیک قرار گرفته است و خصوصیات پوشش گیاهی این پلاتها اندازه گیری شده و با استفاده از آزمون tبا هم مقایسه شده اند. نتایج نشاندهنده اختلاف پوشش گیاهی این دو منطقه در سطح یک و پنج درصد است