سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

اسمعیل ابونوری – دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه مازندران.
احمد جعفری صمیمی – استاد گروه اقتصاد دانشگاه مازندران.
یوسف محنت فر – دانشجوی دوره دکتری اقتصاد دانشگاه مازندران.

چکیده:

هدف اصلی مقاله بر رسی اثرات اقتصادی یارانه بنزین برمصرف ان در ایران می باشد. برای این منظور بااستفاده از اطلاعات سری زمانی سال های ۱۳۵۰- ۱۳۸۲، ، الگوی معادلات همزمان با روش حداقل مربعات سه مرحله ای ۳ SLSبرآورد شده است . نتایج حاصل از برآوردسیستم همزمان نشان می دهد که در دوره مورد بررسی بین یارانه بنزین ومیزان مصرف بنزین رابطه مثبت و معنی دار وجود داشته است : مصرف بنزین با افزایش یک درصد در میزان یارانه، به اندازه ۶۹ صدم درصد افزایش یافته است . در نتیجه ، سیاست هدفمند نمودن یارانه به منظور کاهش، استفاده بهینه در مصرف بنزین و جلوگیری از هدر رفتن منابع مالی کشور در طی برنامه چهارم توسعه اقتصادی توصیه میشود.