سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره ملی الکترونیکی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
ناصر ظریفی نیا – عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی
ماهیار عابدی – عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

چکیده:
به منظور بررسی اثر الگوی کشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام مارچوبه در استان خوزستان، پروژه ای با استفاده از آزمایش اسپلیت پلات در قالب طرح پایه ی بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار در طول سال های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ در مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول اجرا گردید. تیمار اصلی الگوی کشت شامل سه فاصله بوته روی ردیف ۴۰، ۳۰ و ۵۰ سانتی متر و تیمار فرعی ارقام مارچوبه شامل ماری واشنگتن وارداتی، ماری واشنگتن موجود در منطقه(به عنوان رقم محلی و شاهد)، اطلس، مرکور، یوسی ۱۵۷ و گراند بودند. صفات مورد بررسی شامل عملکرد ساقه خوراکی، تعداد ساقه، درصد پروتئین ودرصد ماده خشک بودند. نتایج بدست آمده از سه سال رکورد گیری نشان داد که عملکرد ساقه خوراکی، تعداد ساقه، درصد پروتئین و درصد ماده خشک تحت تاثیر تیمارهای رقم، الگوی کشت و همچنین برهمکنش رقم و الگوی کشت در سطح ۱% معنی دار بود به طوری که بین ارقام، رقم ماری واشنگتن وارداتی با میانگین ۵۱۵۲ کیلوگرم در هکتار ساقه خوراکی برتر از سایر ارقام بود، بالاترین تعداد ساقه در پلات(با مساحت نه متر) به ماری واشنگتن محلی با ۴۱۴ ساقه و بالاترین درصد پروتئین به رقم یو سی ۱۵۷ تعلق داشت.