سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: اولین کنگره خوردگی در صنایع نفت

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

داور رضاخانی – پژوهشگاه نیرو
محمدحسین شریعت – دانشگاه شیراز
سعیدرضا اله کرم – دانشگاه تهران

چکیده:

وانادیم بعنوان ناخالصی درسوخت واحدهای تولیدبخار توربین ها و موتورهای دیزلی باعث پایین آوردن نقطه ذوب خاکسترناشی ازاحتراق و درنهایت خوردگی بدنه های فلزی می شود درتحقیق حاضر رفتارخوردگی داغ فولاد ((/CJCr – · /CJMo) درحضور وانادیم درجه حرارت ۷۵۰درجه و مدت زمان ۴۸ ساعت بررسی شدهاست و تاثیر پارامترهایی چون اثر بازدارندگی AJ20 3, Cr2 o3 , Fc2 0 3, MgO و میزان اکسیژن برروی رفتار خوردگی داغ آلیاژ مذکور ارزیابی گردیده است محصولات خوردگی پوسته بوسیله پراش اشعه ایکس XRD) مطالعه شده است براساسنتایج بدست آمده از تحقیق Mgo بهمراه میزان کم اکسیژن ورودی خاصیت بازدارندگی مناسبی را درحضور ترکیبات وانادیم برروی رفتار خوردگی داغ آلیاژ مذکور ایجاد می کند.