سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدجواد دستورانی – مربی گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زابل
مسعود یونسیان – دانشیار گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران
امیرحسین محوی – دانشیار گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران
علی اصغر نشاط – مربی گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زابل

چکیده:

فرآیند ارزیابی اثرات بهداشت محیطی احداث شهرک صنعتی جوین در و حله او ل برای کمک به برنامه ریزی صحیح توسعه پایدار و سپس وسعت بخشیدن به پروژه های توسعه موجود بدون افزایش بیماری های منطقه پایه ریزی شده است و هدف از انجام آن پرهیز از هر گونه اشتباهات پر هزینه در برنامه ریزی های توسعه و کنترل آلودگی و حفظ منابع و در مجموع یک شیوه مدیریت برای بهداشت محیط است. روش تحقیق: مطالعات ارزیابی اثرات بهداشت محیطی احداث شهرک صنعتی جوین، پس از جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات با هدف بررسی آثار مثبت و منفی حاصل از احداث شهرک و ارائه راهکارهای مدیریتی کاهش اثرات سوء بهداشت محیطی با بهره گیری از روش ماتریس لئوپولد با انجام تغییرات در آن انجام شد . در این مطالعه ابتدا وضعیت موجود بهداشت محیط منطقه مورد بررسی قرار گرفت . سپس با تعیین گزینه های ارزیابی با توجه به نوع آلاینده های پیش بینی شده جهت شهرک مذکور به تفکیک فاز ساختمانی و بهره برداری، اثرات احداث شهرک صنعتی جوین بر مؤلفه های بهداشت محیطی در سه محدوده بلافصل، تحت اثرات مستقیم و تحت اثرات غیر مستقیم و در دو فاصله زمانی کوتاه مدت و بلند مدت مورد بررسی قرار گرفت . در این مطالعه سعی شده از فاکتورهای مقدار اثر (+۵و-۵ ) و اهمیت اثر (دامنه اثر که معیا ر نمره دهی آن در این تحقیق محدوده اثرات و مدت زمان ماندگاری در محیط می باشد (+۱و+۵) در برآورد میزان اثر فعالیتها بربهداشت محیط استفاده گردد. اجرای پروژه بدون ملاحظات بهداشت ) « نه » نتایج و بحث : نتایج و دستاوردهای این مطالعه در دو گزینه محیطی) و گزینه اجر ا (اجرای پروژه با اعمال روشهای کاهش اثرات سوء ) به تفکیک فاز ساختمانی و بهره برداری بررسی و ارائه گردید . که برآیند اثرات در گزینه عدم اجرای پروژه ۷۹۱- برآورد شد و اجرای پروژه مردود اعلام شد و پس از تقلیل اثرات سوء گزینه اجرا با برآیند۲۵۲+ مورد پذیرش قرار گرفت.با توجه به توسعه صنایع و افزایش جمعیت، و نیز اهمیت ارزیابی اثرات بهداشت محیطی در کاهش بیماریها هم اکنون و همزمان با فعالیت های امکان سنجی و پیش امکان سنجی پروژه های عمرانی، مطالعات ارزیابی اثرات بهداشت محیطی به عنوان یک پدیده مطالعاتی جدید در کشور و به عنوان یک مطالعه همگون ما بین دو سازمان وزارت بهداشت وسازمان حفاظت محیط زیست طراحی و برنامه ریزی گردد.