سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

کیوان کیمیایی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رضا مکنون – دانشیار دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر
جمشید موسوی – دانشیار دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

هدف اصلی این مطالعه شناخت توان محیطی تأثیر سد های کارون١، کارون٢، کارون٣ و کارون ٤ بر روی رودخانه کارون و ارزیابی اثرات احداث سدهای فوق الذکر بصورت تک مخزنی و چند مخزنی بر محیط زیست است . تجمیع ملاحظات زیست محیطی یکی از مهمترین مکانیسم های کاهش اثرات منفی و ماکزیمم کردن درآمدهای مثبت طرح است . قطعا " استراتژی مناسب بهره برداری به مدیریت زیست محیطی محدوده مخزن و پائین دست آن کمک خواهد کرد .
بطور کلی تغییرات و دگرگونیهای شاخص های زیست محیطی در سدهای پشت به پشت یا زنجیره ای(Cascade) می تواند تشدید شود . در سدهای زنجیره ای عمل تشدید بعضی از آثار دراز مدت منفی بهمراتب تعیین کننده تر از آثار سدهای منفرد بوده و پدیده های زیانبار و عوارض منفی آنها ماندگارتر، شدیدتر، و روش کاهش معمول اثرات ناکاراتر و پر هزینه تر می نماید . به همین دلیل مقوله سدهای زنجیره ای نیازمند بررسی دقیق تر بوده و می بایست آثار جمعی آنها در همه ابعاد مورد توجه قرار گیرد . شدت این تغییرات و اهمیت عوارض مرتبط با آنها در بخش آلودگی آب و بخش اکولوژی ( محیط فیزیکی و محیط طبیعی ) بیشتر می باشد . دسترسی به این اهداف مستلزم شناخت کافی از ظرفیت ها و ویژگی های محیط , آگاهی از کیفیت مطلوب و یا قابل قبول محیط در کاربری ها و برنامه ها و گزینه های توسعه آتی , و تعیین رابطه درونی اجزاء محیط , و اندرکنش محیط محدوده مورد مطالعه با محیط بیرونی و مرزهای خارجی خود است .