سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین طبری – دانشآموخته آبیاری و زهکشی، دانشگاه بوعلی سینا همدان
صفر معروفی – دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه بوعلی سینا همدان
حیدرعلی کشکولی – استاد گروه مهندسی آب، دانشگاه شهید چمران اهواز
هوشنگ حسونی زاده – استادیار مهندسی آب، سازمان آب و برق خوزستان

چکیده:

تعیین روند دبی رودخانه در شناخت تغییر اقلیم و در مدیریت منابع آب بسیار مهم می باشد. در این تحقیق، روندتغییرات سالا نه و فصلی دبی رودخانه مارون با استفاده از آزمون های ناپارامتری من -کندال و سِن و پارامتری تحلیل رگرسیون مورد ارزیابی قرار گرفته است . بدین منظور، از داده های دبی پنچ ایستگاه آب سنجی شامل ایدنک، بهبهان، گرگر، مشراگه و شادگان طی دوره ۸۷-۶۸ استفاده شده است . نتایج این تحقیق نشان داد که دبی سالانه در همه ایستگاه ها دارای روند نزولی در دو دهه اخیر بوده است . برآوردها نشان داد که مقادیردبی سالانه در ایستگاه های بهبهان، مشراگه، گرگر، شادگان و ایدنک به ترتیب به میزان ۸۰و۴۰و۲۱و۱/۴ و۰/۴ مترمکعب در هر دهه تقلیلیافته است . نتایج تحلیل صورت گرفته توسط این سه آزمون بر روی دبی های فصلی نشان داد که مقادیر دبی فصول بهار و زمستان، کاهش و دبی فصل تابستان، افزایشیافته است .بیشترین تفاوت نتایج آزمون های پارامتری و ناپارامتری در دبی فصل پاییز مشاهده شده است . به طوری که مقادیر دبی فصل پاییز با توجه به آزمون های ناپارامتری، افزایش و بر اساس نتایج آزمون پارامتری کاهشیافته است. نتایج این پژوهش می تواند در پی ش بینی خشکسالیهای آتی، برنامهریزی آبیاری و مدیریت منابع آب بکاررود.