سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

غلامعباس اکبری – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
محمدرضا لبافی حسین آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
حمیده خلج – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
حسین سبزی – محقق مرکز تحقیقات خرم آباد

چکیده:

جهت بررسی اثرات تلقیح بذور ارقام سویا با سویه های مختلف باکتری (B.japonicum) روی مشخصه هایی مانند عملکرد و اجزا عملکرد، میزان کلروفیل برگ ها،پروتئین و روغن دانه، آزمایشی مزرعه ای با آرایش کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی و با چهار تکرار درسال ۱۳۸۰ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی خرم آباد انجام گردید . ارقام سویای سازگار در منطقه پس از تلقیح با سویه های مختلف باکتری تولید داخل و خارج کشور کشت شدند.تیمارهای سویه های باکتری (هلی نیترو، آب و خاک، سویار و شاهد(بدون باکتری) در کرت های اصلی و ارقام سویا (زان، ویلیامز و کلارک) در کرت های فرعی توزیع شدند.سویه های مختلف باکتری بر روی صفاتی همچون پروتئین دانه ،روغن دانه ،تعداد غلاف در بوته و میزان کلروفیل اثرات معنی داری نداشتند،اما بر عملکرد دانه ، وزن هزار دانه و ارتفاع گیاه اثرات معنی داری داشتند.ارقام سویا از نظر میزان پروتئین و روغن تفاوت معنی داری نشان نداد ند ولی از نظر عملکرد،وزن هزار دانه ،ارتفاع گیاه ،میزان کلروفیل و تعداد غلاف در بوته دارای تفاوت معنی دار بودند.