سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

منصور حسن زاده – کارشناسی ارشد زراعت. دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
محمدرضا نادری در باغشاهی – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
امیر حسین شیرانی راد – استادیار پژوهش موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر – کرج

چکیده:

در این پژوهش عکس العمل سه رقم کلزای پاییزه به چهار ر ژیم آبیاری (قطع آبیاری از مرحله گلدهی به بعد ، قطع آبیاری از مرحله خورجین دهی به بعد ، قطع آبیاری از مرحله پر شدن دانه به بعد و یک رژیم آبیاری پس از ۸۰ میلی متر تبخیر از تشت تبخیر کلاس A به عنوان تیمار شاهد ) از نظر عملکرد دانه و اجزاء آن در یک کشت پاییز ه در جنوب شرقی اصفهان تحت طرح آماری کرت های یک بار خرد شده در سه تکرار درسال زراعی ۸۳-۸۲ مورد بررسی قرار گرفت . نتایج نشان داد که قطع آبیاری (تنش خشکی ) از مرحله گلدهی به بعد ، تاثیر نامطلوبی بر عملکرد دانه و اجزاءآن داشت ، به طور ی که کاهش معنی داری در تعداد خورجین در گیاه (از ۸۱/۵ به ۴۶/۷)، تعداد دانه در خورجین (از ۲۳/۳ به ۱۷/۸)، وزن هزار دانه (از ۳/۵ به ۲/۷ گرم ) و عملکرد دانه (از ۲۷۳۰ به ۲۲۰۶ کیلوگرم در هکتار )شد ، ولی در عین حال تفاوت بین سطوح مختلف تنش (قطع آبیاری از مرحله گلدهی به بعد، قطع آبیاری از مرحله خوجین دهی به بعد وقطع آبیاری از مرحله پر شدن دانه به بعد ) در مقایسه با تیمار شاهد در مورد بسیاری از صفات ناچیز بود که نتایج حاصل نشان داد که گیاه کلزا کم توقع است و با حداقل آب موجود می تواند عملکرد قابل قبولی را ارائه دهد ولی در صورت تامین آب کافی تولید ماکزیمم را خواهد داشت.